|

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy. Bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz, możesz powiedzieć, jakiej przyszłości chcesz dla Unii Europejskiej.

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń.

Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r.

Kto może wziąć udział?

Obywatele UE ze wszystkich grup społecznych i zakątków Unii. Kluczowa rola w kształtowaniu przyszłości projektu europejskiego przypadnie młodym ludziom.

Władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne chcące przygotować wydarzenia i zgłosić pomysły.

Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać wartości określonych w Karcie zasad.

Co składa się na konferencję?

  • Wielojęzyczna platforma cyfrowa ‒ to miejsce, w którym obywatele mogą dzielić się pomysłami i wysyłać opinie. Będą one gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane podczas całej konferencji.
  • Zdecentralizowane wydarzenia – to imprezy internetowe, fizyczne lub hybrydowe przygotowywane przez osoby, organizacje lub też władze krajowe, regionalne i lokalne w całej Europie.
  • Europejskie panele obywatelskie ‒ to okazja do przedyskutowania różnorodnych tematów i przestawienia propozycji. Panele muszą być reprezentatywne dla obywateli pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, pochodzenia społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.
  • Sesje plenarne konferencji ‒ to debaty nad pogrupowanymi tematycznie zaleceniami krajowych i europejskich paneli obywatelskich, bez określonego z góry wyniku i bez wcześniej zdefiniowanych dziedzin polityki. Będą w nich uczestniczyć przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele wszystkich parlamentów narodowych na równych prawach, a także obywatele. Reprezentowani będą również Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie. Gdy omawiana będzie międzynarodowa rola UE, w pracach uczestniczyć będzie wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Można będzie zapraszać przedstawicieli kluczowych zainteresowanych stron. Zarząd sporządzi i opublikuje wnioski z sesji plenarnych.

Jaką rolę odgrywa platforma cyfrowa?

Platforma cyfrowa to centrum konferencji: pozwala włączyć się i zabrać głos podczas konferencji. Tutaj możesz dzielić się swoimi przemyśleniami na temat Europy i potrzebnych zmian, zapoznawać się z wypowiedziami innych, szukać wydarzeń w pobliżu, organizować własne wydarzenia i śledzić prace konferencji.

Jak zabrać głos?

Wystarczy wybrać temat z szeregu zaproponowanych zagadnień i podzielić się swoją opinią. Pomysły będą gromadzone, analizowane, monitorowane i publikowane podczas całej konferencji. Następnie zostaną uwzględnione podczas dyskusji na forum europejskich paneli obywatelskich i na sesjach plenarnych. Mechanizm przekazywania informacji sprawi, że pomysły przedstawione podczas konferencji zostaną przełożone na konkretne zalecenia dla UE do działania. Ostateczne wyniki konferencji zostaną przedstawione w sprawozdaniu dla wspólnego przewodnictwa. Trzy instytucje ‒ każda w ramach swoich kompetencji i zgodnie z traktatami ‒ szybko przeanalizują, jak skutecznie zastosować się do wniosków sprawozdania.

Kto kieruje konferencją?

Konferencja podlega trzem instytucjom reprezentowanym przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady i przewodniczącą Komisji Europejskiej, którzy pełnią funkcję wspólnego przewodnictwa.

Wspiera ich zarząd, którym współkierują trzy instytucje (Guy Verhofstadt ‒ poseł do Parlamentu Europejskiego, Ana Paula Zacarias ‒ sekretarz stanu do spraw europejskich z ramienia portugalskiej prezydencji w Radzie** oraz Dubravka Šuica ‒ wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za demokrację i demografię). Zarząd regularnie składa sprawozdania wspólnemu przewodnictwu. Odpowiada za podejmowanie decyzji w drodze konsensusu odnośnie do prac konferencji, jej procesów i wydarzeń, nadzorując przebieg konferencji oraz przygotowując posiedzenia plenarne, w tym opracowując wkład obywateli i działania następcze.

W pracach zarządu będzie pomagał niewielki wspólny sekretariat składający się z urzędników reprezentujących w równym stopniu trzy instytucje.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie udana tylko wtedy, gdy weźmiesz w niej udział za pomocą tej platformy. Przyszłość jest w Twoich rękach.

Zabierz głos.

Odnośne dokumenty

Wspólna deklaracja dotycząca konferencji w sprawie przyszłości Europy

Regulamin Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Deklaracja Schumana – 9 maja 1950 r.

Traktaty UE

Źródło: www.futureu.europa.eu