|

„Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych” - relacja z konferencji

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, zorganizował konferencję nt. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach rolnych”, która odbyła się 12 września (niedziela) w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym przy ul. Sienkiewicza 11 w Płońsku.

Przedsięwzięcie zostało realizowane jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Planu operacyjnego na lata 2020-2021, konkurs nr 5/2021 - Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Do udziału w bezpłatnej konferencji zaprosiliśmy mieszkańców obszarów wiejskich i mieszkańców okolicznych małych miasteczek z terenu Północnego Mazowsza, w tym rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, drobnych producentów żywności, mieszkańców wsi i małych miasteczek, a także przedstawicieli Kół Gospodarstw Wiejskich.

Tematyka konferencji została poświęcona rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności. Szczegółowo omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, produktu regionalnego i tradycyjnego, sprzedawanego lokalnie, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej oraz systemom jakości żywności. Wykłady poprowadzili eksperci rangi krajowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie przetwarzania i sprzedaży żywności w gospodarstwach rolnych: prof. Zbigniew Dolatowski - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Warszawa i Barbara Sałata - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu. Dodatkowo przez cały czas trwania konferencji eksperci byli dostępni w ramach konsultacji eksperckich. 50 uczestników konferencji miało możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami, zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości związanych z wytwarzaniem i sprzedażą żywności zgodnie z obecnie obowiązującą literą prawa. Uczestnikom konferencji podano serwis kawowy i obiad.

Celem głównym operacji była aktywizacja mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszukiwanie alternatywnych rozwiązań prowadzących do uruchomienia własnego biznesu, a tym samym poprawy warunków i jakości życia na wsi, oraz jej promocji jako atrakcyjnego miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Natychmiastowym i mierzalnym efektem realizacji operacji, który został osiągnięty bezpośrednio po zakończeniu operacji było przeszkolenie 50 mieszkańców obszarów wiejskich z terenu Północnego Mazowsza w zakresie przetwarzania żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji.

Dzięki wiedzy pozyskanej podczas konferencji długookresowym efektem realizacji operacji będzie zwiększenie liczby gospodarstw prowadzących własną działalność gospodarczą, a tym samym wzrost produkcji produktów wysokiej jakości, wykonywanych w sposób regionalny i tradycyjny, następnie ich sprzedaży w krótkich łańcuchach żywnościowych. Skutkować to będzie wsparciem sektora przetwórstwa rolnego, tworzeniem nowych miejsc pracy, zwiększeniem rentowności gospodarstw i poprawą warunków bytowych mieszkańców obszarów wiejskich.

Tekst: Danuta Bronowska

Zdjęcia: Bożena Chądzyńska