|

Rekrutacja do programu Youngster w roku szkolnym 2021/22

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego.

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

W roku szkolnym 2018/19 po raz pierwszy została również przeprowadzona pilotażowa edycja Programu pn. English Teaching Activities (ETAs) + Youngster, realizowana wspólnie przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W ramach Programu uczniowie 10 szkół rozpoczęli dodatkowe zajęcia z języka angielskiego już w klasie VI i będą je kontynuować, aż do zakończenia nauki w szkole podstawowej.

Od roku szkolnego 2018/19, w związku z reformą edukacji, zajęcia adresowane są do uczniów VIII szkół podstawowych. Poprzednie edycje programu były realizowane w gimnazjach - wzięło w nich udział ponad 30 000 uczniów z blisko 370 gimnazjów z terenów wiejskich w Polsce.

Youngster to także:

 • nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia
 • szkolenia metodyczne dla nauczycieli
 • konkursy prospołeczne dla uczniów
 • brak ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych
 • stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii
 • platforma e-learningowa

Do udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez gminę, wypełniając stosowną  DEKLARACJĘ UDZIAŁU wraz z INFORMACJĄ O NAUCZYCIELU.

Wymogi, jakie musi spełnić szkoła i gmina, by przystąpić do programu:

 • szkoła zlokalizowana na terenie gmin wiejskich i miejsko - wiejskich (wioski i miasta do 5 tys. mieszkańców);
 • gmina zobowiąże się do pokrycia 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela;
 • gmina rozwiąże problem dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne (jeżeli będzie to wymagało zorganizowania dodatkowych dowozów);
 • gmina wskaże nauczyciela, który zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem metodycznym i będzie prowadził zajęcia z uczniami.

Szczegółowe zobowiązania gminy oraz regulacje dotyczące zasad współpracy zawiera wzór umowy o współpracy z gminą. Do udziału w Programie zostanie zakwalifikowanych ok. 30 gmin przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 • odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wśród ludności w wieku produkcyjnym;
 • wskaźnik dochodów podatkowych poszczególnych gmin na 1 mieszkańca;
 • średni wynik z testu ósmoklasisty z j. angielskiego w szkole z 2020 r. oraz 2021 r.

Zgłoszone szkoły zostaną uszeregowane metodą pozycyjną w oparciu o ww. kryteria. Szkoła z gminy o najwyższym dochodzie/najniższym odsetku bezrobotnych uzyska 1 pkt, szkoła z gminy o najniższym dochodzie/najwyższym odsetku bezrobotnych – liczbę punktów odpowiadającą liczbie zgłoszonych szkół. W przypadku trzeciego wskaźnika: szkoła, w której wyniki były najwyższe, otrzyma 1 pkt, szkoła z najniższymi wynikami otrzyma liczbę punktów odpowiadającą liczbie zgłoszonych szkół. Gminy, które uzyskają największą liczbę punktów, zostaną zakwalifikowane do programu.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne po wypełnieniu muszą zostać również wydrukowane, podpisane i przesłane w wersji papierowej na adres Fundacji do dnia 2 sierpnia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
z dopiskiem: „YOUNGSTER”

lub skanem na adres e-mail: youngster@efrwp.com.pl

Lista zakwalifikowanych do projektu szkół oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Programu  www.youngster.pl  w ciągu 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

Zapraszamy do udziału!

źródło: Youngster