Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Mazowieckiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność tej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Mazowieckiego prowadzonej przez Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności,
 • większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie,
 • część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: ksow@mazovia.pl . Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na koordynatorów ds. dostępności wyznaczone zostały:

          1. W zakresie dostępności architektonicznej - w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt z Panią Agatą Kowalską - Zastępcą Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych

          2. W zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej - w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt z Panią Anną Obłozą – Kierownikiem Biura ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Plac Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajduje się w budynku przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie

 • Jak dojechać? - Najbliższy przystanek: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO
 • Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli - Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Wejście znajduje się od strony ul. Skoczylasa. Na parterze znajduje się ochrona budynku. Obecnie przy wejściu do budynku wykonywany jest pomiar temperatury ciała oraz wymagane jest przebywanie w maseczce ochronnej. Sekretariat departamentu znajduje się na V piętrze, natomiast Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim znajduje się na I piętrze.
 • Dostępność korytarzy schodów i wind - Budynek wyposażony jest w 2 windy w których nie ma komunikatów głosowych. W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są zmiany poziomów oraz uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się np. na wózkach inwalidzkich.
 • Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne - Budynek wyposażony jest w podjazd oraz podnośnik dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.
 • Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością - Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny, na którym znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością.
 • Tłumacz migowy na miejscu lub on-line - W budynku w chwili obecnej nie ma tłumacza migowego ani tłumacza PJM online. Urząd jest w trakcie procedowania nad zamówieniem usługi tłumacza PJM.
 • Prawo wstępu z psem asystującym - Urząd zapewnia możliwość wstępu do swoich siedzib osobom w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.
 • Inne informacje - Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.