Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Rynku pracy nadchodzę! Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo z Mazowsza

25.08.2017

Związek Młodzieży Wiejskiej został wybrany, uczestnicząc w konkursie zamkniętym nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, do przeprowadzenia projektu pn.: „Rynku pracy nadchodzę! Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo z Mazowsza”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś Priorytetowa – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo. Wartość projektu opiewa na kwotę 1 195 049,40 zł, w tym 80 % stanowi wkład EFS, 15% to dofinansowanie Budżetu Państwa natomiast 5 % to wkład prywatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby bierne zawodowo (obecnie nie pracujące i nie zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne), powyżej 30 roku życia, które zamieszkują tereny wiejskie znajdujące się w województwie mazowieckim, w tym spełniające także przynajmniej jeden z podanych poniżej warunków:

 • kobiety,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby o kwalifikacjach na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego bądź technikum uzupełniającego,
 • osoby niepełnosprawne.

Co mogą otrzymać bezpłatnie uczestnicy projektu? Nasi uczestnicy w ramach projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • Indywidualnego Planu Działania, którego celem jest znalezienie zatrudnienia dla osoby poszukującej pracy. Jest to wieloetapowe działanie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej zainteresowanej osoby,
 • Indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • Pośrednictwa pracy,
 • Szkoleń zawodowych,
 • 3 – miesięcznego stażu zawodowego z możliwością zatrudnienia.

Dodatkowo nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:

 • opieki nad osobami niesamodzielnymi podczas działań projektowych,
 • zwrotu kosztów dojazdu,
 • stypendium szkoleniowe 1 177,50 zł brutto brutto,
 • stypendium stażowe 1 700,00 zł brutto brutto/m-c.

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 75 osób (37 K i 38 M) o powyżej wskazanych preferencjach. Do celów szczegółowych należą:

1. Wytyczenie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego dla 75 osób (37 K i 38 M) w terminie do 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.

2. Wzrost motywacji i pewności siebie oraz nabycie umiejętności poruszania się na nowoczesnym rynku pracy przez 75 (37 K i 38 M) osób do 31.12.2017 r.

3. Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 75 osób (37 K i 38 M) zamieszkujących obszar realizacji projektu w terminie do 31.12.2017 r.

4. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 75 osób (37 K i 38 M) zamieszkujących obszar realizacji projektu w terminie do 31.07.2017 r.

5. Uzyskanie zatrudnienia lub samozatrudnienia zgodnie ze wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie przez daną osobę.

PLANOWANE EFEKTY

Trwałość rezultatów projektu dotyczy podjęcia zatrudnienia przez odbiorców wsparcia posiadających status osoby biernej zawodowo i zamieszkujących obszary wiejskie województwa mazowieckiego według następujących kategorii:

— dla osób z niepełnosprawnościami - min 33% odbiorców wsparcia,

— dla os o niskich kwalifikacjach - min 29% odbiorców wsparcia,

— dla os w wieku 50 lat i więcej – 33% odbiorców wsparcia,

— dla kobiet nienależących do ww. kategorii - 39% odbiorców wsparcia. Osiągnięte w ramach projektu rezultaty wpłyną w sposób pozytywny na sytuację osób należących do odbiorców wsparcia oraz ich otoczenia. Zmiana nastawienia w stosunku do sytuacji zastanej będzie miała wpływ na sposób postępowania odbiorców wsparcia również po zakończeniu udziału w projekcie.

REKRUTACJA

Od 1 lutego 2017 r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu, który będzie trwał do końca września 2017 r.

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godz. 9-17,

b) pocztą na adres Biura projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa,

c) pocztą elektroniczną na adres: aktywacja.mazowsze@zmw.pl.

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom. Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 826 11 68

Uwaga! Prosimy o wydruk formularzy po uprzednim zapisaniu na dysku twardym komputera.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnika/czki projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu

Załącznik nr 4 - Wniosek o opiekę nad osobą zależną

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o chęci powrotu na rynek

Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika projektu o zwrocie kosztów przejazdu (auto)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie uczestnika projektu o zwrocie kosztów przejazdu

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o użyczeniu pojazdu

Załącznik nr 9 - Zaświadczenie przewoźnika o wysokości opłat za przejazd

Załącznik nr 10 - Oświadczenie uczestnika projektu o numerze konta

źródło: ZMW


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009