Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Zmiana terminu naboru wniosków na 2018 r. o dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych

21.11.2017

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że uchwałą nr 1731/290/17 z 14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął nowe „Zasady i tryb postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, które wejdą w życie 1 grudnia 2017 r.

Zgodnie z tymi zasadami nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych będzie trwać od 1 do 30 grudnia br.

Do najważniejszych zmian należą:

 • możliwość ubiegania się przez wnioskodawcę o zgodę na zmianę zakresu prac deklarowanego we wniosku – zgodnie z § 5 ust. 3 zasad: w uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może ubiegać się o zgodę na zmianę zakresu prac deklarowanego we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca do 30 września roku, w którym została przyznana dotacja, składa w siedzibie urzędu pismo, w którym zawarte jest uzasadnienie zmiany oraz szczegółowe zestawienie proponowanych zmian, z wyraźnym wykazaniem różnic. Do pisma należy dołączyć dokumenty uwzględniające proponowane zmiany, tj. wypełniony wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami. Ta zmiana wymaga akceptacji Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 • wprowadzenie definicji udziału własnego wnioskodawcy – zgodnie z § 1 pkt 7 zasad – przez udział własny wnioskodawcy należy rozumieć środki własne wnioskodawcy pochodzące z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) lub pochodzące z dochodów własnych powiatu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) oraz środki pozyskane przez wnioskodawcę w ramach udzielanych pożyczek i kredytów. Udział własny wnioskodawcy nie może pochodzić z innych instrumentów wsparcia: z funduszy UE, z budżetu państwa lub Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących zakresu robót/zakupów, które mogą zostać objęte dotacją – na podstawie § 3 w ust. 10 zasad dotacją nie mogą zostać objęte w szczególności:
  1. remonty dróg;
  2. koszty: sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnień formalno-prawnych, postępowania przetargowego, obsługi geodezyjnej, zakup map, wypisów z rejestru gruntów, wypisów z ksiąg wieczystych;
  3. koszty tymczasowej organizacji ruchu, nadzoru inwestorskiego, prac archeologicznych;
  4. budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej, m.in.: ścieżek rowerowych, parkingów, zatok i wiat autobusowych, progów zwalniających, ekranów akustycznych, linii energetycznych, oświetlenia, obiektów małej architektury, ogrodzeń, furtek, oraz tablicy informacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 9 zasad;
  5. w przypadku budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji również ciągi pieszo-jezdne wokół zbiornika.

W przypadku robót/zakupów nieuregulowanych w ust. 10 o zakwalifikowaniu danego kosztu rozstrzyga departament.

 • zwiększenie możliwej do przyznania kwoty dofinansowania w przypadku budowy zbiorników wodnych służących małej retencji do 50 proc. wartości zadania (wcześniej ta wartość wynosiła 40 proc.).

Jednocześnie informujemy, że zostały zaktualizowane druki wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 59 79 300, 22 59 79 64, 22 59 79 253, 22 59 79 293.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 253; 22 59 79 293; 22 59 79 300; 22 59 79 641. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009