Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Kobiety przedsiębiorcze spotkały się w Makowie Mazowieckim

08.10.2018

"Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich" pod takim tytułem Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka zorganizował 26 września 2018 r., konferencję w Makowie Mazowieckim. Hasłem przewodnim spotkania była „Produkcja żywności z gospodarstwa”.

Przedsięwzięcie adresowane było do mieszkańców obszarów wiejskich północno-wschodniego Mazowsza (teren powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego), a w szczególności przedstawicielek kół gospodyń wiejskich, członkiń lokalnych stowarzyszeń i grup działania, wytwórców produktów tradycyjnych, lokalnych producentów żywności, rolników ekologicznych, młodzieży wiejskiej, przedstawicieli samorządów lokalnych i innych osób zainteresowanych przedsiębiorczością na obszarach wiejskich, w tym doradców rolniczych. Kobiety po raz kolejny zdominowały salę wykładową.

Głównym celem konferencji było przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności kobiet, w zakresie przedsiębiorczości, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu możliwości legalnej produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstwa w świetle zmieniających się przepisów prawa wraz ze wskazaniem dobrych praktyk (w tym z zakresu wprowadzania do obrotu produktów certyfikowanych w ramach systemów jakości) i nowych możliwości dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gospodarzem tegorocznego spotkania był po raz kolejny Bogdan Bagiński dyrektor Oddziału Ostrołęka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który poprowadził część merytoryczną. Słuchacze zapoznali się z zakresem działalności MODR Oddział Ostrołęka, partnerami, celami i programem konferencji. Dyrektor zachęcał do korzystania z możliwości jakie daje działanie w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lidia Napiórkowska z MODR Oddział Ostrołęka, w wykładzie „Czy warto współpracować?”, przedstawiła doświadczenia zagraniczne z Austrii i lokalne z powiatu makowskiego. Omawiając wnioski z wyjazdu studyjnego z 2017 r. wskazała na dobre praktyki w obszarze innowacji i wdrażaniu działania „Współpraca” w rolnictwie Węgier i Austrii oraz korzyści wynikające z podejmowania dodatkowych działań przedsiębiorczych mających na celu dywersyfikację dochodów gospodarstw poprzez szeroko pojętą sprzedaż bezpośrednią żywności z gospodarstwa.

Maciej Szymanowski – praktyk i szkoleniowiec z Małopolski, w wykładzie „Jak produkować i sprzedawać żywność z gospodarstwa?”, w oparciu o własne doświadczenia, omówił wymagania formalno-prawne szeroko pojętej sprzedaży bezpośredniej żywności z gospodarstwa, w tym przetworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej (MLO). Znaczna część wykładu została poświęcona omówieniu praktycznych rozwiązań w zakresie spełniania wymogów GMP/GHP, znakowania produktów i warunków sprzedaży.

Jan Czaja – praktyk i szkoleniowiec z Małopolski, w wykładzie „Jak się zorganizować?” omówił, w oparciu liczne przykłady pracę nad inicjatywami w ramach Lokalnej Grupy Działania „Dunajec Biała”. Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA, dobre praktyki w zakresie skracania łańcuchów dostaw, wprowadzania do obrotu produktów certyfikowanych m.in. w ramach systemów jakości i przetwórstwa lokalnego opartych o wspólne działania rolników (tj. grupa zakupowa „paczka od Rolnika” i inne).

Podkreślił przy tym, w praktyczny sposób, znaczenie marketingu i podejścia biznesowego w tego typu działaniach. Na pierwszy plan wysuwając znaczenie w tego typu działaniach wszystkich elementów niezbędnych dla dobrej współpracy tj.: umiejętność komunikacji, odpowiedzialność za pracę własną i pracę zespołu, umiejętność budowania dobrej atmosfery, otwartość na potrzeby innych i zdolność do kompromisu.

Anna Śniadach doradca z MODR Oddział Ostrołęka w wykładzie „Gdzie szukać środków finansowych?” omówiła możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW 2014-2020. Zwróciła uwagę na zapowiadany na styczeń 2019 r. nabór wniosków w ramach działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w którym planowane jest poszerzenie katalogu beneficjentów o rolników rozpoczynających lub prowadzących działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Wskazała też na możliwości jakie dają inne działania i poddziałania PROW 2014-2020 tj.: wsparcie operacji typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" oraz wsparcie operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Uczestników konferencji zabierających głos w dyskusji interesowały głównie  możliwości uzyskania dofinansowania różnych działalności oraz szczegółowe aspekty przetwórstwa i sprzedaży żywności z gospodarstwa. Podkreślono potrzebę organizacji dalszych działań szkoleniowych z w/w zakresu, w tym wyjazdów studyjnych.

Konferencja odbyła się w ramach operacji pt. „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich” realizowanej w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu operacyjnego na lata 2018-2019.

Partnerami w realizacji operacji były: Stowarzyszenie LGD „Kurpsie Razem” i Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza”.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i wykładowcom za udział w konferencji. Zapraszamy za rok.

Sala wykładowa i osoba prowadząca wykład

sala wykładowa z uczesnikami konferencji i prowadzącą wykład

sala wykładowa z uczestnikami konferencji i prowadzącym

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

sala wykładowa z prowadzącą wykład

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

Tekst: Andrzej Niedźwiedzki, MODR Oddział Ostrołęka

Zdjęcia: Marta Kaczorek, Andrzej Niedźwiedzki, MODR Oddział Ostrołęka


                       


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009