Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Poświętnem - rusza nabór!

18.09.2020

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku organizuje XXVII Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 20 października (wtorek) 2020 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, początek godz. 10:00.

Nagrody. Za zajęcie miejsc I-V laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe w wysokości od 900 do 1300 zł. Kolejne pięć osób za miejsca VI-X zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

Rekrutacja. Nabór trwa od 21 września i kończy się 15 października br. Warunkiem udziału w Olimpiadzie jest złożenie u organizatora. Karty zgłoszenia, wersji elektronicznej (skan z podpisem) należy przesłać na adres e-mailowy sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl lub malgorzata.najechalska@modr.mazowsze.pl, w wersji papierowej na adres: MODR O/Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk lub faksem na nr 23 662 99 50 ewentualnie złożyć u doradców MODR, którzy przekażą je do MODR O/Poświętne.

Uczestnicy. Zapraszamy do udziału w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej młodych rolników wieku 18-40 lat, uczniów i absolwentów szkół rolniczych oraz kierunków pokrewnych zarówno szkół zawodowych, średnich, technicznych i uczelni wyższych z powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, prowadzących gospodarstwa samodzielnie lub wspólnie z rodzicami.

Tematyka Olimpiady. Obecnie zadania rolnictwa jak i zobowiązania rolników są rozlegle. Rolnictwo to nie tylko dostarczenie żywności do bezpośredniego spożycia i produkcja surowców dla przetwórstwa rolno–spożywczego. To także zatrudnienie pracowników i nowe źródła utrzymania ludności, oddziaływanie na naturalne środowisko człowieka, kształtowanie krajobrazu i rola kulturotwórcza. Dzisiaj potrzebne jest zachowanie zarówno rolnictwa, jak i środowiska na wsi – potrzebna jest równowaga między rolnictwem, działalnością pozarolniczą a środowiskiem przyrodniczym na wsi.

Od uczestników oczekujemy znajomości zagadnień m.in. z zakresu ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności, systemów jakości żywności, przedsiębiorczości wiejskiej, partycypacji społeczności lokalnej w rozwoju obszaru itd. Tematy wiodące podczas Olimpiady to:

  • Unijne i krajowe systemy jakości;
  • Optymalne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego przez mieszkańców obszarów wiejskich;
  • Zachowanie różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt;
  • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich  -  małe przetwórstwo lokalne,  zielona gospodarka i tworzenie nowych miejsc pracy.

Przewidujemy również pytania o technologię produkcji, znajomość roślin uprawnych, programy unijne wspierające rolnictwo.

W przerwie między pierwszym a drugim etapem olimpiady odbędą wykłady:

  • Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie przetwórstwa lokalnego;
  • Optymalizacja wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego - wybrane zagadnienia.

Wykładowcy przedstawią działania wpływające na rozwój obszarów wiejskich, by przybliżyć możliwe ścieżki rozwoju zawodowego na wsi, przedsięwzięcia w jakich młodzież powinna aktywnie uczestniczyć, aby poprawić jakość życia w miejscu zamieszkania.

Partnerzy. Projekt realizujemy przy udziale dodatkowych partnerów KSOW:

  • Gmina Naruszewo
  • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie
  • Zielone Mosty Narwi – Pokrzywnica

Olimpiada zachęca do pogłębiania wiedzy rolniczej i lepszego gospodarowania oraz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych na terenach wiejskich. Jej ideą jest ukazanie młodzieży złożoności zadań  w rolnictwie, rozszerzenie zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z obszarami wiejskimi, miejscem pracy młodego rolnika.

Projekt otrzymał wsparcie na podstawie UMOWY nr W/UMWM-UF/UM/RW/1672/2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

MODR O/Poświętne w Płońsku i Partnerzy zachęcają młodzież z Północnego Mazowsza do poszerzenia wiedzy i zapraszają do udziału w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.

W trakcie olimpiady uczestnicy są zobowiązani zachowywać odstęp, posiadać maseczki zakrywające drogi oddechowe i stosować się do zaleceń epidemiologicznych i obostrzeń sanitarnych obwiązujących w związku z COVID-19.

W załączeniu:

Regulamin

Karta zgłoszenia


                 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009