Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna zbioru danych osobowych „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Uprzejmie informujemy, że:

1)  administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 22-5979-663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i/lub e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO,

w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1856 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627).

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

4)   mogą zostać udostępnione podmiotom zaangażowanym we wdrażanie i kontrolę PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 oraz organom ścigania;

5)   będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz zasad programowych;

6)   nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

7)   dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

8)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek uczestnictwa w Programie oraz przyznania pomocy i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.