|

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – Komunikat nr 4

Informujemy, że zostały przygotowane wzory Formularza Sprawozdania Końcowego i Tablicy Informacyjnej dla Zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”.

Zgodnie z § 6 ust. 8-10 Umowy o udzieleniu pomocy finansowej, Beneficjent który zakończył realizację Zadania, zobowiązany jest do przedłożenia Województwu sprawozdania końcowego z jego realizacji poprzez przekazanie/przesłanie 1 egzemplarza Formularza Sprawozdania Końcowego (wg załączonego wzoru) wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

Ww. dokumenty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający Województwu ich jednoznaczną identyfikację z realizowanym Zadaniem. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie opisanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających poniesienie przez Beneficjenta wszystkich Kosztów kwalifikowalnych Zadania i jego ewentualne koszty niekwalifikowalne, powinny być opatrzone klauzulą:

„Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową nr ………   z dnia ……”.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu pomocy finansowej (§ 6 ust. 8) Beneficjent przedkłada Województwu sprawozdanie końcowe po zakończeniu realizacji Zadania, jednak nie później niż w dnia 30 września 2021 r. 
O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu Formularza Sprawozdania Końcowego do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub data stempla pocztowego / nadania - jeśli zostanie on przekazany za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej.

 Niezłożenie Formularza Sprawozdania Końcowego w terminie do dnia 30 września 2021 r., zgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu pomocy finansowej (§ 6 ust. 12) będzie skutkować naliczeniem Beneficjentowi przez Województwo kar umownych za opóźnienie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 1 października 2021 r. włącznie do dnia przesłania przez Beneficjenta ww. Formularza Sprawozdania Końcowego włącznie. 

 Termin przekazania/przesłania Formularza Sprawozdania Końcowego podany w Umowie o udzieleniu pomocy finansowej jest terminem ostatecznym.

Formularza Sprawozdania Końcowego wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie w formie papierowej (w przypadku złożenia Formularza Sprawozdania Końcowego w kopercie prosimy o wyraźne opatrzenie jej oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2021” – Departament RW).

Sprawozdanie Końcowe należy składać:

  • osobiście w godzinach 8.00-16.00 w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
  • za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Beata Cyrta, tel. (22) 59-79-174
  • Marta Król, tel. (22) 59-79-249
  • Paulina Szpakowska, tel. (22) 59-79-307
  • Marcin Cebula, tel. (22) 59-79-284
  • Kamil Kozłowski, tel. (22) 59-79-131
  • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239
  • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363

Pliki do pobrania:

Logotyp MIAS wersja .eps

Logotyp MIAS wersja .pdf

MIAS_2021 WZÓR_FORMULARZA_SPRAWOZDANIA_KOŃCOWEGO.docx

MIAS_2021 WZÓR_TABLICY_INFORMACYJNEJ logo MIAS.docx

Źródło: www.mazovia.pl