Dobre praktyki

Dobre praktyki w ramach działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Za dobrą praktykę można uznać operację, która charakteryzuje się ciekawym lub innowacyjnym rozwiązaniem i która może stanowić wzór do powielania przez innych.

Cechy, które mogą wskazywać, że mamy do czynienia z dobrą operacją.

Na przykład w przypadku operacji inwestycyjnej przekłada się ona na istotne korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, może ożywiać rozwój lokalny przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy, promować region, angażować innych partnerów. Przynosi pozytywny wpływ dla środowiska przez ograniczenie zanieczyszczeń, oszczędzanie energii lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zachowanie bioróżnorodności lub krajobrazu. Operacja może korzystać z lokalnych cech, wyjątkowych zasobów regionu/gospodarstwa/przedsiębiorstwa/beneficjenta np. w obszarze wiedzy. Projekt może dotyczyć produktu lub usługi, które są mało rozpowszechnione lub tradycyjne, o specyficznych cechach, o dobrym potencjale rynkowym. Zrealizowana operacja stwarza możliwości dla lepszego wykorzystania potencjału gospodarstwa/ przedsiębiorstwa.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanego przedsięwzięcia przedstawiającą stan przed i po jej wykonaniu (5-10 fotografii dobrej jakości) wraz z wypełnionym formularzem dobrych praktyk PROW 2014-2020  na poniższy adres e-mail:

dobre.praktyki.ksow*mazovia.pl

Dokumentacja ta służyć ma prawidłowemu monitoringowi, sprawozdawczości oraz promocji dobrych praktyk zleconych Samorządowi Województwa Mazowieckiego przez Instytucję Zarządzającą – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dlatego zależy nam na Państwa zrozumieniu i aktywności w tym zakresie.

Zdjęcia dobrych praktyk będą wykorzystywane przy promowaniu PROW 2014-2020, rozpowszechnianiu dobrych praktyk i mogą być użyte np. w mediach społecznościowych, wydawnictwach drukowanych i internetowych wraz z podaniem źródła.

W sprawach dotyczących dobrych praktyk PROW prosimy o kontakt z Panią Justyną Dyśko, tel. 22 59 79 388, e-mail: justyna.dysko*mazovia.pl

UWAGA!!! Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @

Do pobrania: