|

Nowe pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu 6/2022

Szanowni Państwo,

W załączeniu odpowiedzi na pierwsze pytania dotyczące operacji partnerów KSOW.

Ocena spełnienia warunku niezłożenia innego wniosku o wybór tej samej operacji.

Kwalifikowalność kosztu premii zadaniowej dla pracownika partnera KSOW.

Osoby finansowane w ramach wkładu własnego a spełnienie kryterium dot. połowy grupy docelowej do 35 r.ż. (01.04.2022r.)

Koszty badań dot. pasożytów i testów na Covid. (01.04.2022r.)

Operacja oparta o dane pozyskane z realizacji innego programu. (01.04.2022r.)

Sposób oceny warunku dotyczącego co najmniej 85% kosztów kwalifikowalnych gdy koszt nie jest racjonalny. (01.04.2022r.)

Wynagrodzenie pracownika partnera KSOW z tytułu umowy cywilnoprawnej lub dodatek specjalny w ramach listy płac. (28.03.2022r.)

Operacja dotycząca usług społecznych na obszarach wiejskich. (28.03.2022r.)

Spełnienie kryterium dot. połowy grupy docelowej do 35 r.ż. w przypadku kilku form realizacji operacji. (28.03.2022r.)

Usługa nagrania prezentacji na platformę szkoleniową. (14.03.2022r.)

Szkolenie dla pracowników partnera KSOW. (14.03.2022r.)

Kwalifikowalność kosztu ciepłego posiłku dla uczestników konkursów. (11.03.2022r.)

Pomoc uchodźcom z Ukrainy ze środków KSOW. (09.03.2022r.)

Kwalifikowalność kosztów zakupu środków ochrony osobistej na szkolenia konferencje itp. (07.03.2022r.)

Partnerstwo urzędu gminy z gminnym ośrodkiem kultury. (02.03.2022r.)

 

Operacja która wpisuje się w działanie 3. (23.02.2022r.)

Półkolonie dla dzieci jako forma realizacji operacji. (23.02.2022r.)

Wyposażenie stoiska wystawienniczego jako koszt kwalifikowalny. (23.02.2022r.)

Wyjazd studyjny dla osób zainteresowanych utworzeniem pól kamperowych lub miejsc przyjaznych kamperom. (22.02.2022r.)

Umowa między fundacją jako partnerem KSOW a osobą będącą członkiem jej zarządu. (22.02.2022r.)

Kurs specjalistyczny podnoszący kwalifikacje młodych producentów rolnych oraz uczniów szkół rolniczych  (15.02.2022r.)

Realizacja operacji partnerskiej w plenerze jako szkolenie, pokaz lub konkurs.

Stoisko wystawiennicze plenerowe podczas wystawy zwierząt jako forma realizacji operacji.

Jst, jednostka organizacyjna lub spółka utworzona przez jst jako odrębne formy prawne.

Realizacja przez LGD operacji dotyczącej przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR.

Zakup narzędzi do organizacji szkoleń online.