Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

21.11.2017

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 14 listopada br., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu są wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza.

                     

Dofinansowane będą mogły otrzymać zadania o charakterze bieżącym, w obszara

 • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,

 • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw,

 • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,

 • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek,

 • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Elementy wyposażenia zakupione przez wnioskodawców w trakcie realizacji zadań, które otrzymały pomoc finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.

Informujemy, że został przygotowany jednolity wzór Sprawozdania Końcowego.

W związku z powyższym Beneficjent, który zakończył realizację Zadania zobowiązany jest (zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy o udzieleniu dotacji), do przekazania/przesłania do Województwa 1 egzemplarza Sprawozdania Końcowego (wg załączonego wzoru) wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający Województwu ich jednoznaczną identyfikację z realizowanym Zadaniem. Wszystkie dokumenty stanowiące dowód poniesionych wydatków powinny być opisane zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2018 r. poz. 395).

W przypadku realizacji zadania za pomocą własnej jednostki organizacyjnej (§ 4 ust. 4 Umowy o udzieleniu dotacji), koniecznym do rozliczenia dotacji celowej będzie: statut jednostki oraz kosztorys powykonawczy Zadania.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy (§ 6 ust. 2) Beneficjent składa Sprawozdanie Końcowe w ciągu 16 dni od daty zakończenia realizacji Zadania, jednak nie później niż do 31 października 2018 r.

O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, data stempla pocztowego / nadania - jeśli dokumentacja zostanie przekazana za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej. Niezłożenie Sprawozdania Końcowego w ww. terminie, może skutkować rozwiązaniem Umowy o udzieleniu dotacji i uznaniem Dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podkreślamy, że termin przekazania/przesłania Sprawozdania Końcowego podany w Umowie o udzieleniu dotacji jest terminem ostatecznym.

Sprawozdanie Końcowe wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie w formie papierowej (w przypadku złożenia Sprawozdania Końcowego w kopercie prosimy o wyraźne opatrzenie jej oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2018” – Departament RW).

Sprawozdanie Końcowe należy składać:

 • osobiście w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
 • za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;

Kontakt:

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” prosimy kierować na poniższy adres e-mail: mias.mazowsze@mazovia.pl .

Należy pamiętać, żeby w tytule wiadomości e-mail dotyczącej „MIAS MAZOWSZE 2018” zawsze wpisywać sformułowanie: „MIAS MAZOWSZE 2018 – (nazwa gminy)”, a w treści bezwzględnie umieszczać nazwę zadania.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Marta Król, tel. 22-59-79-249
 • Marcin Cebula, tel. 22-59-79-284
 • Agata Kowalczyk, tel. 22-59-79-151
 • Piotr Rawa, tel. 22-59-79-239
 • Marzenę Wardzyńska - tel. 22-59-79-216
 • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22-59-79-363

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009