Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 5

25.04.2018

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 kwietnia 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2018” dotacje celowe na zgłoszone przez nie zadania. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2018” obejmuje 492 zadania zgłoszone przez 251 gmin i stanowi załączniki do niniejszego komunikatu.

Prosimy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

· Zasady „MIAS MAZOWSZE 2018” nie przewidują możliwości alokacji przez Beneficjenta środków pomocy finansowej z budżetu Województwa pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”.

· Zmiana przez Beneficjenta przedmiotu dotacji celowej polegająca na zmianie nazwy zadania lub zmianie klasyfikacji budżetowej zadania wymaga ponownej akceptacji Zarządu Województwa Mazowieckiego i zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego skorygowanej „Listy Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2018” oraz ewentualnego aneksowania umowy (jeśli umowa pomiędzy Województwem a Beneficjentem została zawarta przed dokonaniem zmiany). Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wymogi dotyczące procedur, zmiany takie należy zgłaszać na 2 miesiące przed planowanym posiedzeniem Sejmiku.

· Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” stanowić będzie dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego przez Beneficjenta we Wniosku o pomoc finansową pod warunkiem, że wydatki poniesione przez niego na realizację ww. zadania uznane zostaną za koszty kwalifikowane.

· Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania oraz nie później niż w dniu 15 października 2018 r.

· Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Beneficjent we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych i zastosowaniu procedur zamówień publicznych.

· Podatek od towarów i usług związany z realizacją zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”. W tym celu każdy Beneficjent przed zawarciem Umowy z Województwem musi dostarczyć do Departamentu oświadczenie o braku prawnej możliwości odzyskania VAT naliczonego w ramach kosztów realizowanego zadania (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Przedmiotowe oświadczenie bezwzględnie musi mieć formę pisemną opatrzoną podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i musi być kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. Brak przedmiotowego oświadczenia stanowić będzie podstawę do uznania podatku VAT w ramach danego zadania za koszt niekwalifikowany.

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”:

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 595/332/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. dokonał akceptacji wzoru umowy o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018”, że projekt umowy Województwa z Beneficjentem należy wypełnić elektronicznie wg wzoru załączonego do niniejszego komunikatu. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem umowy oraz skrupulatne jej wypełnienie w miejscach do tego przeznaczonych a następnie przesłanie w edytowalnej wersji elektronicznej na adres:

- mias.mazowsze@mazovia.pl

UWAGA!!!

Po przesłaniu wersji elektronicznej Umowy i weryfikacji jej poprawności przez Departament, każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie jej podpisywania.

· Departament podkreśla, że nie jest możliwym wprowadzanie w tekście jakichkolwiek zmian, a tytuł zadania, wprowadzony do umowy, musi być zgodny /identyczny/ z podanym w Liście Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018”.

· Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne wpisanie w umowie numeru wyodrębnionego nieoprocentowanego rachunku bankowego Beneficjenta oddzielnego dla każdego zadania, na które mają być przekazane środki pomocy finansowej oraz pełnego adresu siedziby Beneficjenta.

· Numer umowy, imiona i nazwiska osób reprezentujących Województwo oraz datę jej zawarcia i klasyfikację budżetową zadania uzupełnia Departament.

UWAGA!!!

· Należy dołożyć starań by w umowach wpisywać realne/rzeczywiste wartości „całkowitej wartości zadania” oraz „całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania”, gdyż zmiana tych kwot może skutkować koniecznością podpisania dodatkowego aneksu do zawartej umowy.

· Maksymalna procentowa wartość pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na pokrycie części „kosztów kwalifikowanych” wydatkowanych przez Beneficjenta na realizację danego zadania może wynieść nie więcej niż 50% realnych/rzeczywistych „kosztów kwalifikowanych” danego zadania oraz nie większą niż kwota zapisana na Liście Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018” przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

· środki pomocy finansowej przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na wyodrębniony nieoprocentowany rachunek bankowego Beneficjenta, o którym mowa w umowie pomiędzy Województwem a Beneficjentem, powinny być tam utrzymywane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie przedkładanej w ramach Sprawozdania Końcowego historii rachunku bankowego ww. konta, od dnia otrzymania dotacji celowej do dnia jej wykorzystania).

· W przypadku zadań, które będą realizowane przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej, należy dostarczyć do Departamentu wraz z projektem Umowy, kopię statutu własnej jednostki organizacyjnej (uprawniającego do wykonywania przez własną jednostkę organizacyjną Beneficjenta danego rodzaju zadań).

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

- Piotr Rawa, tel. 22-59-79-239

- Marcin Cebula, tel. 22-59-79-284

- Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22-59-79-363

Załączniki:

1.     Lista Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018”

2.     Wzór umowy o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”

3.     Wzór oświadczenia Beneficjenta o braku prawnej możliwości odzyskania VAT naliczonego w ramach kosztów realizowanego zadania

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009