Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 6

04.07.2018

Informujemy, że został przygotowany jednolity wzór Sprawozdania Końcowego.

W związku z powyższym Beneficjent, który zakończył realizację Zadania zobowiązany jest (zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy o udzieleniu dotacji), do przekazania/przesłania do Województwa 1 egzemplarza Sprawozdania Końcowego (wg załączonego wzoru) wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający Województwu ich jednoznaczną identyfikację z realizowanym Zadaniem. Wszystkie dokumenty stanowiące dowód poniesionych wydatków powinny być opisane zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2018 r. poz. 395).

W przypadku realizacji zadania za pomocą własnej jednostki organizacyjnej (§ 4 ust. 4 Umowy o udzieleniu dotacji), koniecznym do rozliczenia dotacji celowej będzie: statut jednostki oraz kosztorys powykonawczy Zadania.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy (§ 6 ust. 2) Beneficjent składa Sprawozdanie Końcowe w ciągu 16 dni od daty zakończenia realizacji Zadania, jednak nie później niż do 31 października 2018 r.

O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, data stempla pocztowego / nadania - jeśli dokumentacja zostanie przekazana za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej. Niezłożenie Sprawozdania Końcowego w ww. terminie, może skutkować rozwiązaniem Umowy o udzieleniu dotacji i uznaniem Dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podkreślamy, że termin przekazania/przesłania Sprawozdania Końcowego podany w Umowie o udzieleniu dotacji jest terminem ostatecznym.

Sprawozdanie Końcowe wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie w formie papierowej (w przypadku złożenia Sprawozdania Końcowego w kopercie prosimy o wyraźne opatrzenie jej oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2018” – Departament RW).

Sprawozdanie Końcowe należy składać:

  • osobiście w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
  • za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Marta Król, tel. 22-59-79-249
  • Marcin Cebula, tel. 22-59-79-284
  • Agata Kowalczyk, tel. 22-59-79-151
  • Piotr Rawa, tel. 22-59-79-239
  • Marzenę Wardzyńska - tel. 22-59-79-216
  • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22-59-79-363

Do pobrania:

Sprawozdanie Końcowe „MIAS MAZOWSZE 2018”


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009