Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej

24.07.2018

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku organizuje XXVI Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 22 października 2018 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, początek godz. 10:00.

Baner

Partnerami w projekcie są:

- Zielone Mosty Narwi

- Gmina Naruszewo

- Miasto Raciąż

Organizator i Partnerzy zapraszają do udziału w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej młodych rolników, mieszkańców obszarów wiejskich z powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, prowadzących gospodarstwa samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. Mile widziani są ludzie młodzi w wieku do lat 35. Górna granica wieku uczestnika to 40 lat.

Celem operacji jest aktywizacja młodzieży wiejskiej do pogłębiania wiedzy rolniczej, lepszego gospodarowania oraz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych na terenach wiejskich.

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe i finansowe dla najlepszych, pięć  osób z najwyższymi ocenami punktowymi za zajęcie miejsc I-V otrzyma nagrody finansowe w wysokości do 1200 zł do 800 zł, kolejne pięć osób za miejsca VI-X zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

Rekrutacja rozpocznie się 17 września i zakończy15 października br. Warunkiem udziału w Olimpiadzie jest złożenie u organizatora do dnia 15 października 2018 r. załączonej Karty zgłoszenia, w wersji elektronicznej (skan z podpisem) należy przesłać na adres e-mailowy: malgorzata.najechalska@modr.mazowsze.pl; lub lidia.bojanowska@modr.mazowsze.pl;, a w wersji papierowej na adres: MODR O/Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk lub faksem na nr 23 662 99 50 lud do doradców MODR.

Operacja otrzymała wsparcie na podstawie UMOWY nr 39/UMWM/05/2018/RW-D-III, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Tematyka Olimpiady

Rolnictwa nie należy traktować stereotypowo, wyłącznie jako „jednego z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych”. Obecnie zadania rolnictwa jak i zobowiązania rolników są rozlegle. Rolnictwo to nie tylko dostarczenie żywności do bezpośredniego spożycia i produkcja surowców dla przetwórstwa rolno – spożywczego. To także zatrudnienie i źródło utrzymania ludności, kształtowanie naturalnego środowiska człowieka, kształtowanie krajobrazu oraz rola kulturotwórcza. Dzisiaj potrzebne jest zachowanie zarówno rolnictwa, jak i środowiska na wsi – potrzebna jest równowaga między rolnictwem, działalnością pozarolniczą oraz środowiskiem przyrodniczym na wsi. Inaczej mówiąc, potrzebny jest zrównoważony rozwój wsi.

Rolnicy są bardziej świadomi zewnętrznych efektów środowiskowych i społecznych działalności rolniczej, sprzyjają temu założenia Wspólnej Polityki Rolnej. Liczą się nie tylko najnowsze rozwiązania technologiczne, które wpływają na tworzenie się rolnictwa przemysłowego i napędzają zysk rolnikowi, ale ważne jest też zmniejszenie presji rolnictwa na środowisko naturalne oraz wdrażanie różnorodnych działań na wsi wspieranych dotacjami unijnymi, by zapewnić zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Poziom posiadanej wiedzy przez młodych rolników determinuje występowanie postaw przedsiębiorczych, które polegają na prowadzeniu efektywnej organizacji gospodarczej i ułatwiają poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, nowych rynków zbytu, niekonwencjonalnych systemów organizacji produkcji, a także sprzyjają podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego i jednocześnie służą ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego.

Zakres pytań

Problematyka Olimpiady jest spójna z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej. A to z kolei wymaga od uczestników wiedzy, m.in. z zakresu ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności, systemów jakości żywności, przedsiębiorczości wiejskiej, partycypacji społeczności lokalnej w rozwoju obszaru itd. Pytania testowe i ustne skierowane do uczestników XXVI Olimpiady Wiedzy Rolniczej będą dotyczyły takich zagadnień jak:

 • ochrona środowiska i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego w rozwoju obszarów wiejskich,
 • różnorodność genetyczna roślin lub zwierząt,
 • rozwój przedsiębiorczości i dywersyfikacji źródeł dochodu w gospodarstwie z uwzględnieniem wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, małego przetwórstwa, zielonej gospodarki, krótkich łańcuchów dostaw i tworzenia miejsc pracy,
 •  fundusze unijne skierowane na rozwój obszarów wiejskich w tym:. działania PROW na lata 2014-2020 wpierające rozwój przedsiębiorczości na wsi,
 • planowanie rozwoju lokalnego przez społeczność wiejską z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru oraz tworzenie partnerstw publiczno-prywatno-społecznych w celu realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich,
 • sieci współpracy partnerskiej dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
 • zasady dobrej praktyki rolniczej,
 • standardy jakości w produkcji rolnej,
 • integrowana ochrona roślin,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie,
 • dobrostan zwierząt.

 W przerwie między etapem I i II olimpiady odbędą wykłady:

 • Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie przetwórstwa lokalnego, krótkich łańcuchów dostaw. Zachowanie różnorodności genetycznej zwierząt.
 • Planowania rozwoju lokalnego  przez partnerstwo sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych  z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.
 • Wspieranie sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wykładowcy przedstawią działania wpływające na rozwój obszarów wiejskich, by przybliżyć możliwe ścieżki rozwoju zawodowego na wsi, przedsięwzięcia w jakich młodzież powinna aktywnie uczestniczyć, aby poprawić jakość życia w miejscu zamieszkania.

MODR O/Poświętne w Płońsku i Partnerzy zachęcają młodzież z Północnego Mazowsza do poszerzenia wiedzy i zapraszają do udziału w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.

Źródło: MODR


                   


 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009