Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – komunikat nr 2

24.06.2019

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 czerwca 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019” obejmuje 1.178 zadań zgłoszonych przez 264 gminy i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Prosimy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • Zasady „MIAS MAZOWSZE 2019” nie przewidują możliwości alokacji przez Beneficjenta środków pomocy finansowej z budżetu Województwa pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”.
 • Zmiana przez Beneficjenta przedmiotu dotacji celowej polegająca na zmianie nazwy zadania lub zmianie klasyfikacji budżetowej zadania wymaga ponownej akceptacji Zarządu Województwa Mazowieckiego i zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego skorygowanej „Listy Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019” oraz ewentualnego aneksowania umowy (jeśli umowa pomiędzy Województwem a Beneficjentem została zawarta przed dokonaniem zmiany). Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 2 miesiące przed planowanym posiedzeniem Sejmiku: (https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/sesje/harmonogram-sesji-sejmiku/).
 • Pomoc finansowa w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” zostanie przekazana Beneficjentowi przez Województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego Zadania - jako zwrot części Kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej pod warunkiem, że wydatki poniesione przez niego na realizację ww. zadania uznane zostaną za Koszty kwalifikowane.
 • Za Koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem a Beneficjentem Umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania oraz nie później niż w dniu 31 października 2019 r.
 • Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów ujęte są § 9 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2019”, które są załącznikiem do Komunikatu „MIAS MAZOWSZE 2019” nr 1.
 • Podatek od towarów i usług (tj. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług  związanego z realizowanym zadaniem – w takiej sytuacji Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”.

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”:

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 829/52/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonał akceptacji wzoru Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” (wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy.

 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2019”, że w roku bieżącym w celu ułatwienia i przyspieszenia procedury sporządzania umów Beneficjenci nie będą już angażowani w proces ich opracowywania.
 • Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.
 • Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu.

UWAGA!!!

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może się zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanej umowy.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Marcin Cebula, tel. (0-22) 59-79-284
 • Marta Król, (0-22) 59-79-249
 • Piotr Rawa, tel. (0-22) 59-79-239
 • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (0-22) 59-79-363

Pliki do pobrania:

Lista Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2019”

Wzór umowy o udzieleniu dotacji ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”

Słowa kluczowe : MIAS MAZOWSZE 2019


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009