Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – Komunikat nr 4

28.10.2019

Informujemy, że  dobiega końca czas składania sprawozdań dla Zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, który upływa 31 października 2019 r.

W związku z powyższym Beneficjent, który zakończył realizację Zadania zobowiązany jest (zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy), do przekazania/przesłania do Województwa 1 egzemplarza Sprawozdania Końcowego (wg załączonego wzoru) wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający Województwu ich jednoznaczną identyfikację z realizowanym Zadaniem. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie opisanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie przez Beneficjenta wszystkich Kosztów kwalifikowalnych Zadania i jego ewentualne koszty niekwalifikowalne powinny być opatrzone klauzulą:

„Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” zgodnie z umową nr ………   z dnia ……”.

W przypadku realizacji Zadania przez Beneficjenta za pomocą własnej jednostki organizacyjnej (wskazanej w § 4 ust. 4 Umowy), koniecznym do rozliczenia pomocy finansowej będzie: statut jednostki realizującej Zadanie oraz kosztorys powykonawczy Zadania.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy (§ 6 ust. 4) Beneficjent składa Sprawozdanie Końcowe po zakończeniu realizacji Zadania, jednak nie później niż do dnia 31 października 2019 r. O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu Sprawozdania Końcowego do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub data stempla pocztowego / nadania - jeśli zostanie ono przekazane za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej.

Niezłożenie Sprawozdania Końcowego w terminie do dnia 31 października 2019 r., zgodnie z zapisami Umowy (§ 6 ust. 7) będzie skutkować naliczeniem Beneficjentowi przez Województwo kar umownych za opóźnienie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 1 listopada 2019 r. włącznie do dnia przesłania przez Beneficjenta ww. formularza Sprawozdania końcowego włącznie. 

Termin przekazania/przesłania Sprawozdania Końcowego podany w Umowie o udzieleniu pomocy finansowej jest terminem ostatecznym.

Sprawozdanie Końcowe wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie w formie papierowej (w przypadku złożenia Sprawozdania Końcowego w kopercie prosimy o wyraźne opatrzenie jej oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2019” – Departament RW).

Sprawozdanie Końcowe należy składać:

  • osobiście w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
  • za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Marcin Cebula, tel. (22) 59-79-284
  • Beata Cyrta, tel. (22) 59-79-174
  • Kamil Kozłowski, tel. (22) 59-79-131
  • Marta Król, tel. (22) 59-79-249
  • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239
  • Paulina Szpakowska, tel. (22) 59-79-307
  • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363

Wzory sprawozdania zawarte są w komunikacie nr 3.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009