Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

II konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

17.06.2020

Projekt programu ochrony powietrza konsultowany był po raz pierwszy w marcu br. W trakcie konsultacji złożonych zostało 2 059 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie programu.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) został przedłużony termin uchwalenia programów ochrony powietrza do 30 września 2020 r. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ponownym skierowaniu dokumentu do konsultacji z udziałem właściwych organów i społeczeństwa.

Dlaczego powstaje program ochrony powietrza?

Obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynika z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16. Zmiany dotyczące programów ochrony powietrza zostały wprowadzone do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), jak również rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 1159).

Celem programu ochrony powietrza jest poprawa stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, docelowych i pułapu stężenia ekspozycji). Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych, podejmowanych w celu niedopuszczenia do przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń.

Dla województwa mazowieckiego program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Co zawiera program ochrony powietrza?

  • opis stanu jakości powietrza na obszarze województwa
  • wskazanie źródeł emisji wpływających na powstawanie przekroczeń norm jakości powietrza
  • wskazanie działań naprawczych, mających na celu skuteczną i długotrwałą poprawę jakości powietrza
  • wskazanie działań krótkoterminowych, podejmowanych w celu niedopuszczenia do przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń
  • wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§18 i §19 uchwały, załączniki nr 5 i 10
do uchwały).

Opinie, uwagi i wnioski

Społeczeństwo

Każdy obywatel może złożyć uwagi do projektu programu ochrony powietrza. Konsultacje społeczne ruszają 22 czerwca 2020 r. i trwać będą do 13 lipca 2020 r. Preferowane sposoby składania uwag i wniosków:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
    ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl
  3. ustnie do protokołu.

Więcej informacji oraz stosowne formularze do pobrania dostępne są na stronie: www.mazovia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009