Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 – komunikat nr 2 (rozstrzygnięcie)

24.06.2020

Sejmik Województwa Mazowieckiego 23 czerwca 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Uchwałą tą, władze Mazowsza przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2020” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2020” obejmuje 1.184 zadania zgłoszone przez 264 gminy i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Prosimy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • Zasady „MIAS MAZOWSZE 2020” nie przewidują możliwości alokacji przez Beneficjenta środków pomocy finansowej z budżetu Województwa pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.
 • Zmiana przez Beneficjenta klasyfikacji budżetowej zadania wymaga aneksowania umowy oraz zmiany planu finansowego zatwierdzanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Sejmiku – harmonogram sesji sejmiku .
 • Pomoc finansowa w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” zostanie przekazana Beneficjentowi przez Województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego Zadania – jako zwrot części Kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej pod warunkiem, że wydatki poniesione przez niego na realizację ww. zadania uznane zostaną za Koszty kwalifikowane.
 • Za Koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem a Beneficjentem Umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania oraz nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
 • Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów ujęte są § 9 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2020”, które są załącznikiem do Komunikatu „MIAS MAZOWSZE 2020” nr 1.
 • Podatek od towarów i usług (tj. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług  związanego z realizowanym zadaniem – w takiej sytuacji Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”:

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 375/115/20 z 16 marca 2020 r. zaakceptował wzór Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” (wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy.

 • Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.
 • Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu.

UWAGA!!!

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może się zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanej umowy.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel. 22-59-79-174
 • Kamil Kozłowski, tel. 22-59-79-131
 • Paulina Szpakowska, tel. 22-59-79-307
 • Marzena Rogozińska – Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22-59-79-363

Pliki do pobrania

Lista beneficjentów MIAS 2020

Wzór umowy

Źródło: www.mazovia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009