Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs "Przyjazna wieś"

29.07.2010

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Sekretariat Regionalny KSOW
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Aktualności:

Na prośbę organizatora Konkursu "Przyjazna Wieś" Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zostały doprecyzowane zapisy regulaminu:

1. obszary wiejskie na potrzeby konkursu zostały zdefiniowane zgodnie z zasadą przjętą w PROW dla osi IV Leader - gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastami do 20 000 mieszkańców.

2. projekty wieloetapowe, w których tylko 1 etap był finansowany z udziałem środków UE mogą brać udział w konkursie.,

3. W konkursie "Przyjazna Wieś" mogą brać udział wyłącznie projekty zakończone do dnia ogłoszenia konkursu (tj. projekty po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową i decyzji UM o wypłacie środków). Przez zakończenie rozumiemy zatwierdzenie sprawozdania końcowego o czym mowa w Formularzu zgłoszeniowym. Zasadą jest aby wybierać projekty zrealizowane prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem. Komisje konkursowe nie oceniają sposobu realizacji i wywiązywania się beneficjenta z umowy o dofinansowanie czy przyznanie pomocy a jedynie wpływ projektu na rozwój obszarów wiejskich i realizacje polityki horyzontalnej UE. Zatwierdzenie sprawozdania końcowego (lub jeżeli nie jest przewidziane to innego dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty płatności końcowej) pozwala uniknąć sytuacji wygrania konkursu przez projekt, który w efekcie nie otrzyma refundacji w wyniku uchybień lub nieprawidłowości popełnionych przez beneficjenta w trakcie jego realizacji.

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń w I etapie konkursu

Kontakt:

Anna Cioś
tel. 22 59 79 386, e-mail: a.cios@mazovia.pl
Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Mazowieckim
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009