Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

7.6 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jak również zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Beneficjent

Gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

 • realizowana jest w miejscowości, należącej do:

-  gminy wiejskiej lub

-  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

-  gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
  • będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   o ile zostały sporządzone albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane;
  • będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
  • · spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
  • · realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy, lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
  • · realizowana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę;
  • · dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.

Nabór wniosków

Informacja będzie dostępna po zakończeniu prac legislacyjnych.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

W trakcie opracowywania.

Wzory wniosków

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Źródło: MRiRW

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009