|

Upływa termin zgłoszeń w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – VI edycja wojewódzka!

Serdecznie zapraszamy sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2023 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład.

Cele konkursu

 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
 • przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego;
 • prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego;
 • promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
 • identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności;
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich i zasobów środowiska naturalnego;
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru;
 • podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców wsi.

Pula nagród w konkursie to 15 000 zł.

Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz  załącznikami należy przesłać do dnia 31 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Grzegorz Żak – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22 59 79 140, e-mail: grzegorz.zak@mazovia.pl

Załączniki:

 • Regulamin Konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – VI edycja wojewódzka
 • Wzór formularza zgłoszeniowego
 • Wzór oświadczenia autora zdjęć
 • Wzór oświadczenia Wójta/Burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu projektu
 • Wzór oświadczenia o wkładzie własnym mieszkańców sołectwa

Źródło: mazovia.pl