Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ksow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Mazowieckiego mazowieckie.ksow.pl prowadzonej przez Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”).

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne:

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności,
 • większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie,
 • w przypadku niektórych plików brakuje informacji o formacie pobieranych plików oraz ich rozmiarze,
 • część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: ksow@mazovia.pl . Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Wyłączenia:

 • dokumenty w zakładce PROW 2014-2020 wytworzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • materiały, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Udogodnienia:

 • wersja kontrastowa,
 • zmiana rozmiaru czcionki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-26

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2023-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej/aplikacji mobilnej skontaktuj się z Alicją Łukaszuk, alicja.lukaszuk@mazovia.pl, telefon: 22 5979 375.

Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji w formie alternatywnej i żądać zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub  jej elementu:

 • jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się punkt kancelaryjny, w którym można złożyć dokumenty. Punkt kancelaryjny znajduje się w korytarzu na prawo od wejścia w pokoju nr 18.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w dwie windy. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Budynek jest wyposażony w podjazd. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca parkingowe. W odległości ok. 60 m od wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT.

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line:

Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, żeby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie