Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ksow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego mazowieckie.ksow.pl prowadzonej przez Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”).

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą.

Treści niedostępne:

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności,
 • większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie,
 • w przypadku niektórych plików brakuje informacji o formacie pobieranych plików oraz ich rozmiarze,
 • część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: ksow@mazovia.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Wyłączenia:

 • dokumenty w zakładce PROW 2014-2020 wytworzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • materiały, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Udogodnienia:

 • wyszukiwarka,
 • wersja kontrastowa,
 • zmiana rozmiaru czcionki.

Na stronie internetowej możesz używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-26

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Biurem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ksow@mazovia.pl, telefon: 225 979 701.

Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji w formie alternatywnej i żądać zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy, kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

 • jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Skargę możesz przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Na parterze znajduje się punkt kancelaryjny oraz ochrona budynku. Punkt kancelaryjny znajduje się w korytarzu na prawo od wejścia w pokoju nr 17.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w dwie windy wyposażone w komunikaty głosowe dojeżdżające na każde piętro. Na piętrach nie ma zmian poziomów. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Budynek jest wyposażony w podjazd zewnętrzny. Obecnie w budynku nie ma pochylni i platform. W punkcie obsługi interesanta (parter, pokój nr 17) jest pętla indukcyjna stanowiskowa.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. W odległości ok. 60 m od wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby urzędu jest znacznik TOTUPOINT.

Do wszystkich siedzib urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego. Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, aby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie