WPR 2023-2027

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027

31 sierpnia 2022 roku, Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). Dokument został przygotowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystując możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR). Takie podejście daje szansę, także w kolejnych latach na skuteczne, trwałe wzmacnianie konkurencyjności i rozwój polskiego rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów przejścia do zielonej i cyfrowej gospodarki. 

Cele szczegółowe Wspólnej Polityki Rolnej

Plan Strategiczny WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,
 2. zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację,
 3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości,
 4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii,
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze,
 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu,
 7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa,
 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt

oraz

cel przekrojowy modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

 

Wsparcie zaproponowane w PS WPR 2023-2027 realizowane będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR.

W przypadku II filara WPR oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich. 

Ponadto, w I filarze WPR, realizowane będzie Przejściowe Wsparcie Krajowe finansowane w 100% z budżetu krajowego. 

 

Interwencje WPR 2023-2027

Samorządy województw będą realizowały w ramach Wspólnej Polityki Rolnej następujące interwencje:

 

Interwencje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:

1. Infrastruktura na obszarach wiejskich (gospodarka wodno-ściekowa) oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi            

Interwencja wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia, a także będzie wspierać infrastrukturę ukierunkowaną na poszanowanie środowiska i klimatu.

W ramach interwencji przewiduje się dwa schematy:

 • Obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków 
 • Obszar B Inteligentna wieś

Intensywność pomocy wynosi do 75% kosztów kwalifikowalnych, a wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • Obszar A - 1,5 mln zł
 • Obszar B - 10 mln zł i nie może wynosić mniej niż 1,5 mln zł

2. Scalanie gruntów z zagospodarowaniem poscaleniowym

W ramach interwencji wspierane będą prace związane z opracowaniem i realizacją projektu scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. W ramach interwencji wspierane będą prace związane z opracowaniem i realizacją projektu scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Interwencja przyczyni się do poprawy rozłogu gruntów, a w konsekwencji - do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez realizację inwestycji polegających na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz urządzeń wodnych zwiększających retencję. Intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Interwencja LEADER w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej

W ramach interwencji planowane są 2 komponenty:

 1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (projekty realizowane przez beneficjentów w ramach LSR).
 2. Zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju i animacji (koszty funkcjonowania LGD).