Nabór kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w terminie od 28 kwietnia 2023 r. do 11 maja 2023 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021) w związku z art. 8 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412), art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943) oraz Rozdziału 17 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji, która zostanie powołana w celu wyboru Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach inicjatywy LEADER objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Termin składania ofert:

od 28 kwietnia 2023 r. do 11 maja 2023 r.

Miejsce składania ofert:

 1. Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do wydziału.
 2. Za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), o terminie decyduje data stempla pocztowego.
 3. W postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych: /umwm/SkrytkaESP.

Minimalne wymagania jakie musi spełnić kandydat na eksperta:

Kandydaci na ekspertów zobowiązani są do złożenia CV oraz oświadczeń, że:

 • Korzystają z pełni praw publicznych;
 • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Wyrażają zgodę na:
  - przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1). Wzór oświadczenia  stanowi załącznik do ogłoszenia;
  - umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w pracach komisji wybierającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Kandydaci na ekspertów zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających, że:

 • Posiadają wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinie objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności działań LEADER.

Dodatkowo w aplikacji należy wskazać:

 • Adres poczty elektronicznej kandydata na eksperta
 • Dziedzinę objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w której kandydat posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia.

Informacje dodatkowe

Do ekspertów stosuję się odpowiednio przepisy rozdziału 17 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) a także art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.)

Do pobrania: