Nabór wniosków na komponent Zarządzanie LSR

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PS WPR dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR  w terminie od 13 maja do 21 czerwca 2024 roku.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy:

O pomoc na operację może ubiegać się lokalna grupa działania (LGD), o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2023 r. poz. 1554). Wsparcie, jest udzielane LGD, która jest stroną umowy ramowej, na jej wniosek, jeżeli są spełnione warunki udzielenia tego wsparcia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów oraz do wysokości środków przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie w tym zakresie.

Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Szczegółowe wymagania dotyczące loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz na podstawie wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeprowadza postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy na podstawie ustawy i przyjętego regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy, upublicznionego na stronach internetowych: mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl.

Załącznik do ogłoszenia:

Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR wraz z załącznikami.

Informacja:

Podmiotem właściwym w sprawie o przyznanie pomocy jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Informacji na temat ubiegania się o przyznanie pomocy udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, pod numerami telefonu: (22) 59 79 718, (22) 59 79 366, (22) 59 79 623.