|

Gmina Stanisławów zaprasza na wyjazd studyjny

Gmina Stanisławów przystapiła do realizacji operacji  pt. „Wyjazd studyjny – po mazurskie inspiracje” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na obszarze Gminy Stanisławów, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Gminy Stanisławów, należące do stowarzyszeń, Klubu Seniora, KGW i grup nieformalnych z terenu Gminy  lub będące przedstawicielami partnera (LGD Ziemi Mińskiej- przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji).

Zgłoszenia należy dokonać do 4 września 2023 r. do godziny 14.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Urzędu Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów lub przesyłanie formularza na adres e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl