|

Nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014–2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" z poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Termin składania wniosków: od 18 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.

Miejsce składania wniosków: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00 (punkty podawcze)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • przy ul. Skoczylasa 4, 
    03-469 Warszawa
  • Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa

Wnioski składa się w formie pisemnej – osobiście lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) w terminie od 18 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r., na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień nadania przesyłki).

Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” wynosi 168,4 mln zł.

Wysokość refundacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach ogłoszonego naboru wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Formularze wniosków