|

Operacje partnerskie KSOW wybrane

Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW zatwierdziła listę rankingową operacji partnerskich KSOW na bieżący rok.

Tym samym możemy przystępować do podpisywania umów, a kalendarz zapełni się ciekawymi i potrzebnymi mazowieckiej wsi i rolnictwu przedsięwzięciami.

Przypominamy, że Plan Operacyjny na lata 2022-2023 (na 2022 rok) Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest bowiem dokumentem składającym się z trzech części, tj.:

  • z projektów własnych Biura Regionalnego KSOW;
  • z projektów pochodzących z konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023;
  • części informacyjno-promocyjnej określonej w planie komunikacyjnym dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako Instytucji Wdrażającej PROW 2014-2020 (działanie 8).

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadziło, zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 6/2022, w okresie od 14 lutego do 4 marca 2022 r. nabór wniosków o wybór operacji do realizacji w Planie Operacyjnym na lata 2022-2023 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 2022 rok. Limit środków, w podziale na działania Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu dla województwa mazowieckiego wyniósł 1.100.000 zł.

Wszystkich wniosków w naborze o wybór operacji do realizacji w 2022 roku w ramach Planu Operacyjnego 2022-2023 KSOW 2014-2020 wpłynęło aż 50  na łączną kwotę 2.564.775,57 zł, w tym:

  • 29 wniosków oceniono pozytywnie na łączną sumę 1.462.071,21 zł;
  • 18 wniosków odrzucono;
  • 2 partnerów KSOW zrezygnowało z realizacji operacji;
  • 1 wniosek partnera KSOW przekazano zgodnie z właściwością do CDR.

Na liście przedsięwzięć do realizacji w 2022 roku znalazło się  ostatecznie 23 operacje zgłoszone przez: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie (7); lokalne grupy działania i lokalne organizacje turystyczne (5); samorządy gminne i powiatowe (6); Mazowiecką Izbę Rolniczą, Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, Polską Federację Ziemniaka, Związek Młodzieży Wiejskiej i Fundację „Teraz Mazowsze” (po jednej).

Operacje te pochłoną 1 082 104,82 zł czyli prawie cały limit przyznany województwu mazowieckiemu.  Ponadto 6 operacji znalazło się na tzw. liście rezerwowej oczekując na ewentualne oszczędności z listy głównej.