|

Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym

grafika ozdobna

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2023 roku w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie pn. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym, w formie wsparcia realizacji zadania.

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (uchwała, ogłoszenie konkursowe, formularze)

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 12 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanymi na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl, w zakładce "Zasady przyznawania dotacji".

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 17 lutego do 10 marca 2023 r. na odpowiednim formularzu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151
  • Monika Piskorska, tel.: (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216

Źródło: mazovia.pl