|

[PROW] Wzór formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4. oraz zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o płatność i Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji

W związku z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” do zmiany PROW na lata 2014-2020, w kontekście wydłużenia okresu wdrażania poddziałań 19.2 i 19.4, przedstawiamy poniżej wzór formularza  aneksu do umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4. oraz zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o płatność i Instrukcję wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji (wersje 4z).