|

Polska Federacja Ziemniaka zakończyła szkolenia on-line

Informujemy, że w dniu 31.10.2022 roku zakończona została realizacja operacji pn. "Integracja i organizacja rynku wsparta cyfryzacją drogą do skrócenia łańcucha dostaw".

Partner KSOW: Polska Federacja Ziemniaka

Partner dodatkowy KSOW: EUROHORIZON SP.Z O.O. SP. K.

Kwota kosztów kwalifikowanych: 67.000,00 PLN

Opis zrealizowanego celu operacji.

W ramach operacji zorganizowano szkolenia i akcję informacyjno-promocyjną dla rolników z terenu województwa mazowieckiego, w szczególności producentów ziemniaków, poświęcone budowaniu integracji poziomej i pionowej, partnerskiej współpracy i skracaniu łańcuchów produkcji żywności przy wykorzystaniu coraz bardziej dostępnych innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących najnowocześniejsze technologie do niedawna niedostępne dla rolnictwa. Dodatkowo rolnicy zostali również przeszkoleni z zakresu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji ziemniaka oraz „paszportyzacji żywności” – znaczenia i sposobów potwierdzania najważniejszych cech produktu, które mają kluczowe znaczenie dla konsumenta i przekładają się bezpośrednio na możliwość uzyskania wyższej ceny. W ramach działania wykorzystano również istniejące dobre praktyki i projekty demonstracyjne, w tym przykłady z już funkcjonujących grup producentów rolnych, które stworzyliśmy dotychczas, aby pokazać rolnikom, że takie rozwiązania działają w praktyce i przynoszą zamierzone efekty.

Szkolenie miało formę on-line i było udostępnione na platformie szkoleniowej pod adresem: https://agri.edu.pl/rejestracja/ w terminie od 15.10.2022 do 31.10.2022. W szkoleniu wzięło udział 276 uczestników – rolników z woj. mazowieckiego (w tym 24 doradców).

Tematy szkolenia:

  1. Zasady organizowania i funkcjonowania grup producentów rolnych jako przykład szansy rynkowej dla polskiego rolnictwa - prowadzący: dr. inż. Sławomir Jarka, SGGW;
  2. Omówienie cyfrowych systemów do zarządzania grupą producentów rolnych oraz gospodarstwem indywidualnym jako narzędzi ułatwiających zarządzanie i wspierających organizację rynku i skrócenie łańcucha dostaw  - prowadzący: Julian Ćmikiewicz, Agri Solutions Sp. z o.o.;
  3. Integracja pionowa, optymalizacja łańcuchów, budowa partnerstwa i wynikające z tego korzyści dla poszczególnych ogniw łańcucha - prowadzący: Roman Grzesiak, IDFS Sp. z o.o.;
  4. Innowacje w obszarze technologii i organizacji w produkcji ziemniaka szansą na wzmocnienie pozycji producentów rolnych w łańcuchu produkcji – panel ekspercki - prowadzący: Julian Ćmikiewicz, Agri Solutions Sp. z o.o., Roman Grzesiak, IDFS Sp. z o.o.

Akcja informacyjno-promocyjna była prowadzona telefonicznie, mailowo oraz poprzez kontakt bezpośredni (w szczególności podczas targów XXIX Krajowe Dni Ziemniaka Potato Poland 2022 Zamarte). Informacja o operacji była również udostępniona w siedzibie Partnera KSOW oraz na jego stronie internetowej.

Efekty

Efektem operacji jest podniesienie wiedzy grupy docelowej (uczestników szkoleń) oraz zapoznanie się przez nich z dobrymi praktykami w zakresie wspierania współpracy – integracji poziomej i pionowej w rolnictwie, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, innowacyjności w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich (poprzez partnerstwo i integrację – szczególnie w obszarze produkcji ziemniaka).

Zbudowanie skali opartej o współpracę wielu producentów i grup producentów w połączeniu z wykorzystaniem innowacyjnego systemu gromadzenia, uwierzytelniania i przekazywania konsumentowi informacji o produkcie pozwala również na skrócenie łańcucha dostaw i co za tym idzie zachowania większego udziału w zyskach ze sprzedaży bezpośrednio w gospodarstwach.

W efekcie operacji nastąpiło również zacieśnienie współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, która jest niezbędna, aby poprawiać parametry, efektywność i rentowność produkcji rolniczej, oraz dostosowywać ja do potrzeb i oczekiwań konsumentów.

Źródło: Polska Federacja Ziemniaka