|

VI edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”

Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspierając i doceniając rozwój cyfryzacji na Mazowszu, ogłasza – kolejną już – VI edycję konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”.

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest wyróżnienie jednostek, których dorobek w zakresie transformacji cyfrowej wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki, promowanie działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy zgłoszonej jednostki i współpracy z mieszkańcami, a także podniesienie jakości życia i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Na bazie doświadczeń z poprzednich edycji konkursu tegoroczna edycja została podzielony na trzy kategorie, dzięki którym możliwe będzie wyróżnienie większej liczby zrealizowanych na Mazowszu wdrożeń lub projektów nowoczesnych rozwiązań z zakresu cyfrowego funkcjonowania jednostki, w tym:

 • Kategoria 1 (Poza horyzonty) – wyróżnienie innowacyjnych wdrożeń w zakresie publikacji danych przestrzennych;
 • Kategoria 2 (Ponad codzienność) – wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-usług dla mieszkańca;
 • Kategoria 3 (Wbrew przeszkodom) – wyróżnienie innowacyjnych projektów dla dowolnego obszaru tematycznego.

Co można wygrać?

Laureaci Konkursu w kategoriach Poza horyzonty oraz Ponad codzienność otrzymują nagrody i dyplomy,
za zajęcie:

 • I miejsca   – nagrodę finansową w wysokości 30 000 zł i tytuł „Samorządowego lidera cyfryzacji”;
 • II miejsca  – nagrodę finansową w wysokości 20 000 zł;
 • III miejsca – nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł.

Laureaci Konkursu w kategorii Wbrew przeszkodom otrzymują nagrody i dyplomy za zajęcie:

 • I miejsca   – nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł i tytuł „Samorządowego lidera cyfryzacji”;
 • II miejsca  – nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł;
 • III miejsca – nagrodę finansową w wysokości 5 000 zł.

Kto może wziąć udział?

Do konkursu może przystąpić jednostka z terenu województwa mazowieckiego, która wdrożyła lub realizuje projekt nowoczesnego rozwiązania informacyjnego i komunikacyjnego w zakresie cyfrowego funkcjonowania jednostki, zapewniające mieszkańcom i przedsiębiorcom powszechny dostęp do różnorodnych informacji, danych przestrzennych lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

Do składania zgłoszeń zapraszamy wybrane jednostki sektora finansów publicznych, w tym:

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, w tym:
 1. gminy (w tym miasta na prawach powiatu),
 2. powiaty,
 3. związki międzygminne,
 4. związki powiatów;
 • Samorządowe jednostki budżetowe;
 • Samorządowe zakłady budżetowe;
 • Instytucje gospodarki budżetowej;
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • Samorządowe instytucje kultury;
 • Uczelnie publiczne.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 7 do 25 listopada 2022 roku w formie:

 • elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji) na adres e-mail Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (geodezja@mazovia.pl), z tematem VI edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”;
 • papierowej, podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji, na adres korespondencyjny Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Kijowska10/12A, 03-743 Warszawa), z dopiskiem na kopercie VI edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”.

Logotyp konkursu SLC

Link do wcześniejszych edycji Konkursu.

Załączniki:

Źródło: mazovia.pl