KOMUNIKAT NR 2

Sejmik Województwa Mazowieckiego 23 czerwca 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Uchwałą tą, władze Mazowsza przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2020” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2020” obejmuje 1.184 zadania zgłoszone przez 264 gminy i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Prosimy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • Zasady „MIAS MAZOWSZE 2020” nie przewidują możliwości alokacji przez Beneficjenta środków pomocy finansowej z budżetu Województwa pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.
 • Zmiana przez Beneficjenta klasyfikacji budżetowej zadania wymaga aneksowania umowy oraz zmiany planu finansowego zatwierdzanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Sejmiku – harmonogram sesji sejmiku .
 • Pomoc finansowa w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” zostanie przekazana Beneficjentowi przez Województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego Zadania – jako zwrot części Kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej pod warunkiem, że wydatki poniesione przez niego na realizację ww. zadania uznane zostaną za Koszty kwalifikowane.
 • Za Koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem a Beneficjentem Umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania oraz nie później niż w dniu 30 września 2020 r.
 • Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów ujęte są § 9 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2020”, które są załącznikiem do Komunikatu „MIAS MAZOWSZE 2020” nr 1.
 • Podatek od towarów i usług (tj. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług  związanego z realizowanym zadaniem – w takiej sytuacji Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”.

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”:

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 375/115/20 z 16 marca 2020 r. zaakceptował wzór Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” (wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy.

 • Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.
 • Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu.

UWAGA!!!

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może się zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanej umowy.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel. 22-59-79-174
 • Kamil Kozłowski, tel. 22-59-79-131
 • Paulina Szpakowska, tel. 22-59-79-307
 • Marzena Rogozińska – Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22-59-79-363

Pliki do pobrania

Lista beneficjentów MIAS 2020

Wzór umowy