Konkurs dla najlepszych MIASów 2022

Zapraszamy beneficjentów programu „Mazowsze dla sołectw 2022”, do udziału w konkursie pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Celem ww. konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie tych projektów zrealizowanych w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”, które w wysokim stopniu aktywizują mieszkańców sołectw oraz poprawiają jakość ich życia. Aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw jest bardzo ważnym czynnikiem służącym wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców w sołectwach.

W tym roku zgłoszone projekty będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

  • Bezpieczne i przyjazne Sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.);
  • Mazowsze dla sołectw rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych);
  • Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic etc.);
  • Mazowsze dla sołectw folklorystycznie (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego etc.);
  • Doposażone Sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.);
  • Mazowsze dla sołectw Innowacyjnie (projekty o oryginalnym i nietypowym podejściu).

Dodatkowo, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców sołectwa, nakładem pracy wykonywanej w czynie społecznym, etc.

Łączna pula nagród w konkursie to 60.000 zł.

Zgłoszone do Konkursu zadanie musi być już zakończone. Należy wcześniej złożyć Sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania na platformie Witkac.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy wysłać w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września 2022 roku (decyduje data stempla wpływu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” - „Mazowsze dla sołectw 2022”

lub dostarczać osobiście w następujących lokalizacjach:

  • Warszawa: ul. Jagiellońska 26 lub ul. Skoczylasa 4
  • oraz w siedzibie delegatur: Ciechanów, ul. Wodna 1; Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38; Płock, ul. Kolegialna 19; Radom, ul. Kościuszki 5a; Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4; Piaseczno, ul. Puławska 38; Wołomin, ul. Miła 3; Żyrardów, ul. 1 Maja 17.

Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie. Zapraszamy do udziału!

Do pobrania: