Poddziałanie 19.1. - Wsparcie przygotowawcze

Rodzaj Wnioskodawcy

Wnioskodawcą wsparcia przygotowawczego w ramach naboru II wniosków o przyznaniu pomocy są lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88).

Zakres wsparcia

Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:

  1. Plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych

[co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, oraz odnośnych planowanych działań – odbywające się wg określonego harmonogramu]

  1. Opis procesu tworzenia LSR ukierunkowane na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów
  2. Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis jego spójności [planowany obszar nie może zaburzyć spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego i realizowanego w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty wnioskiem innego wnioskodawcy]

Forma i wysokość pomocy

Stawka pomocy dla wszystkich Wnioskodawców została określona w wysokości 74.000,00 zł, przy czym:

- pierwsza transza pomocy to 20% przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej

- druga transza pomocy to 80% przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

W celu rozliczenia operacji należy:

  1. zrealizować Plan Włączenia Społeczności
  2. zrealizować zaplanowany proces tworzenia LSR
  3. przygotować LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR

 

Wniosek o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 wersja 2z

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.1​_v​_2z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_191​_v​_2z.xlsx 0.12MB
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.1​_v​_2z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_191​_v​_2z.pdf 0.34MB  
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.1​_v​_2z
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_191​_v​_2z.pdf 0.97MB

 

Umowa o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 wersja 2z

Umowa​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.1​_v2z
Umowa​_o​_przyznanie​_pomocy​_191​_v2z.pdf 0.23MB
Zał​_nr​_2​_do​_umowy​_ankieta19.1​_2z
Zał​_nr​_2​_do​_umowy​_ankieta191​_2z.xlsx 0.04MB
Zał​_nr​_2​_do​_umowy​_ankieta​_19.1​_2z
Zał​_nr​_2​_do​_umowy​_ankieta​_191​_2z.pdf 0.16MB
Zał​_nr​_3​_do​_umowy​_RODO​_19.1​_2z
Zał​_nr​_3​_do​_umowy​_RODO​_191​_2z.pdf 0.15MB
Zał​_nr​_4​_do​_umowy​_RODO​_19.1​_2z
Zał​_nr​_4​_do​_umowy​_RODO​_191​_2z.pdf 0.12MB

 

Wniosek o płatność dla poddziałania 19.1 wersja 2z

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie Przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020