|

Energia do działania dla młodych rolników

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w cyklu wyjazdów studyjnych w Sławie (woj. lubuskie)

Opis projektu oraz jego cele

Czas trwania projektu: 04.05.2022–31.10.2022

Budżet projektu: 98 058,08 zł, w tym kwota kosztów kwalifikowanych – 91 628,80 zł

Odbiorcy projektu: uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i domownicy rolników oraz członkowie organizacji pozarządowych zamieszkujący obszary wiejskie województw mazowieckiego oraz łódzkiego.

Zmieniające się uwarunkowania prawne, ekonomiczne oraz społeczne  związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz rozwojem obszarów skłoniły nas do organizacji wyjazdu studyjnego dla młodych rolników, uczniów szkół rolniczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, na których uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę oraz poznają dobre praktyki w zakresie przetwórstwa lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw, rolniczego handlu detalicznego, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz kooperacji rolników, co ma wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz dywersyfikację źródeł dochodów.

Celem operacji jest poszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu przetwórstwa lokalnego i podejmowania różnorodnych form przedsiębiorczości skutkujących dywersyfikacją i uzyskiwaniem dodatkowych dochodów gospodarstw domowych, przekazywanie wiedzy dotyczącej krótkiego łańcucha dostaw, pokazywanie dobrych praktyk w relacjach producent-konsument, a także wskazywanie przykładów organizacji produkcji i sprzedaży w ramach RHD oraz MOL oraz promowanie z włączeniem przykładów dobrych praktyk, działań wspólnych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w ramach wyjazdów studyjnych dla młodych rolników, uczniów szkół rolniczych oraz podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.

Dzięki projektowi młodzi rolnicy oraz osoby mieszkające na obszarach wiedzy zdobędą wiedzę z zakresu przetwórstwa produktów rolnych, skróconych łańcuchów dostaw i rolniczego handlu detalicznego oraz kooperacji rolników, co pozwoli im wdrożyć mechanizmy mające na celu wzrost dochodowości gospodarstw lub dywersyfikację źródeł dochodów. Spotkania w gospodarstwach i wykłady prowadzone przez ekspertów, przewidziane w ramach wyjazdów, przyczynią się również do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Grupa młodzieży uczestnicząca w projekcie, która szybko jest w stanie pojąć nowy materiał prezentowany podczas szkoleń, stanowczo ułatwi wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, także po zakończeniu operacji podczas spotkań w szkołach czy z lokalnymi podmiotami.

Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW, Cel 1:  zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Zaproszenie do udziału w wyjazdach studyjnych

W ramach operacji przeprowadzone zostaną cztery wyjazd studyjne skupiający się na materii dotyczącej kooperacji rolników, przetwórstwa lokalnego, bezpośredniego łańcucha dostaw oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich składające się z szkoleń z doświadczonymi wykładowcami oraz prezentacji w gospodarstwach, w trakcie których uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z działalnością terapeutyczną z alpakami, przetwórstwem owoców w winnicy czy wizytacją gospodarstwa skupiającego się na przetwórstwie mleka i sprzedaży bezpośredniej.

Zapraszamy do udziału w wyjazdach studyjnych zaplanowanych na 2022 rok, które odbędą się w Sławie (woj. lubuskie) uczestników z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Terminy wyjazdów:

  • Wyjazd I: 10-12 września 2022 r. Aktualizacja - zmiana terminu I wyjazdu na: 9-11 września br.
  • Wyjazd II: 17-19 września 2022 r. Aktualizacja - zmiana terminu II wyjazdu na: 16-18 września br.
  • Wyjazd III: 20-22 września 2022 r. Aktualizacja - zmiana terminu III wyjazdu na 26-28 września br.
  • Wyjazd IV: 21-23 września 2022 r. Aktualizacja - zmiana terminu IV wyjazdu na: 27-29 września br.

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy: ksow@zmw.pl