|

Fundacji „Teraz Mazowsze” przystąpiła do realizacji operacji

fot. pixabay.com, czdjęcie przestawie chatę z Muzeum Wsi Mazowieckiej

pod nazwą „Mazowiecka wieś. Atlas możliwości – paszport do sukcesu.”

Planowany projekt, poprzez udostępnienie narzędzia – specjalistycznego wydawnictwa Mazowiecka Wieś. Atlas możliwości – paszport do sukcesu - będzie pomagać w wyborze profilu działalności turystycznej o największych szansach powodzenia i mobilizować ludność, w tym osoby dotknięte wykluczeniem, do autorozwoju i aktywności biznesowej.

Cel operacji

Celem operacji jest wydanie publikacji, która zostanie udostępniona mieszkańcom mazowieckiej wsi oraz która:

  • wskaże potencjał województwa mazowieckiego do rozwoju oferty turystycznej, oczekiwania rynku, możliwości budowania oferty, dobre praktyki,
  •  będzie źródłem wiedzy,
  • stanie się inspiracją do działania (dywersyfikacji prowadzonej działalności –  wzbogaceniu jej o ofertę turystyczną, założenia nowej działalności gospodarczej, nawiązania współpracy w celu uatrakcyjnienia posiadanej oferty).

Efekty operacji

Efektem realizacji operacji będzie wydanie publikacji podniesienie poziomu wiedzy 2 tys. mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego z zakresu wykorzystywania potencjału obszarów wiejskich woj. mazowieckiego do rozwoju przedsiębiorczości w sektorze usług czasu wolnego, w tym rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, co da silne podstawy do:

  • budowania ciekawej, odpowiadającej na potrzeby rynku, oferty turystyki wiejskiej przez lokalną społeczność,
  • racjonalnego, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, wykorzystywania lokalnego potencjału w postaci dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego do rozwoju działalności biznesowej.