|

Gmina Klembów zaprasza lokalnych liderów na wyjazd studyjny

Celem operacji jest przeprowadzenie 1 wyjazdu studyjnego dla 20 lokalnych liderów z Gminy Klembów dotyczącego podejmowania aktywności gospodarczej innej niż rolnicza na terenach wiejskich i kreowania nowych miejsc pracy.

 Cel ten przyczyni się przede wszystkim do wspierania rozwoju Gminy i dążenie do różnicowania działalności gospodarczej na naszym terenie poprzez pokazanie dobrych, sprawdzonych sposobów na biznes na obszarach wiejskich w innych częściach kraju. Pokażemy jak wykorzystać i tworzyć  sieć powiązań między wsią a miastem, również do rozwoju współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społecznym przez dążenie do wdrożenia formuły „wsi wielofunkcyjnej”, która rozwija się nie tylko w sektorze rolniczym, ale także przez rozwój innych gałęzi lokalnej gospodarki z zachowaniem zasad proekologicznych oraz sprzyja zauważalnemu podwyższeniu jakości życia mieszkańców

Opis operacji:

W ramach operacji zaplanowaliśmy wyjazd studyjny w trakcie którego pokażemy dobre przykłady prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej innej niż w rolnictwie na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalni liderzy na wizycie studyjnej będą mogli na żywo zobaczyć, że nawet w małych gospodarstwach drzemie potencjał, że można je inaczej zagospodarować. Że można wykorzystać swoje atuty posiadania własnego gospodarstwa na terenie wiejskim, oryginalne i smaczne produkty do nawiązania współpracy z miastem i stworzenia sieci powiązań i współpracy przynoszącej korzyści wszystkim uczestnikom. Uczestnicy będą mieli okazje wymienić się doświadczeniem i wiedzą, co przełoży się na rozwój lokalny w gminie Klembów. 

Pokażemy jak wykorzystać bliskość dużych ośrodków miejskich, poprzez tworzenie sieci powiązań, np. dostawy świeżych ziół i warzyw do restauracji i kawiarni. Być może będzie to kooperacja lokalnego dostawcy z kołami gospodyń wiejskich, producentem miodów i rolnikiem. Chcemy tylko pokazać możliwości. Skupimy się też, na tym by tworzone usługi i produkty były projektowane z zachowaniem zasad proekologicznych i wpływały na podwyższenie jakości życia mieszkańców. Pokazanie korzyści z kooperacji wsi z miastem to szansa na nowe miejsca pracy i ograniczanie niekorzystnych zjawisk występujących na terenach wiejskich takich jak ubóstwo, bezrobocie itp.

Grupa docelowa

Liderzy społeczności lokalnej z terenu Gminy Klembów, mające wpływ na lokalną politykę,  osoby działające w organizacjach pozarządowych. Liczba odbiorców operacji to 20 osób.

Projekt ma za zadanie zrealizować konkretne efekty jakimi są:

  • Przeprowadzony 1 wyjazd studyjny dla 20 lokalnych liderów z gminy Klembów;
  • Przeprowadzone 3 spotkania z lokalnymi liderami na terenie, gdzie odbywać się będzie wizyta studyjna;
  • Efektem działań będzie zwiększenie poziomu wiedzy u 20 liderów z gminy Klembów nt. wspierania włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, co wpłynie na aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich kraju, zakładamy wzrost wiedzy w tym zakresie u 20 uczestników wyjazdu studyjnego;
  • Uczestnicy wyjazdu zdobędą wiedzę dotyczącą określonego modelu działalności, początkowych problemów z jego wdrażaniem, zapoznają się szczegółowo z ofertą odwiedzanych miejsc, jak również zyskają możliwość zadawania pytań które pojawią się w trakcie prezentacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wyjeździe prosimy o osobiste złożenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU do Urzędu Gminy w Klembowie, w terminie do 30.09.2022 r.

Liczba miejsc ograniczona!

Źródło: Gmina Klembów

PLIKI DO POBRANIA