|

Zapraszamy na wyjazd studyjny z Miastem i Gminą Serock

W dniach 6-7 października 2022 roku Miasto i Gmina Serock będzie realizowała operację pn. „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich”.

Działanie 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Operacja

Operacja polega na zorganizowaniu dwudniowego wyjazdu studyjnego, połączonego z wizytami u właścicieli gospodarstw rolnych i innych podmiotów, które są nie tylko źródłem utrzymania dla właścicieli, ale także służą jako atrakcja warta odwiedzenia.

Uczestnicy

Grupę docelową stanowią rolnicy z terenu gminy Serock, właściciele gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na terenie gminy Serock, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Serock oraz inne osoby działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock, w tym członkowie stowarzyszeń i innych formacji jak również osoby fizyczne, które poprzez podejmowanie własnych inicjatyw przyczyniają się do rozwoju gminy Serock.

Cel

Celem operacji jest udział rolników i pozostałych uczestników w wizycie studyjnej prezentującej  nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki stosowane w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Przyczyni się to do podniesienia wiedzy właścicieli gospodarstw rolnych, sołtysów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, członków kół gospodyń wiejskich oraz pozostałych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich gminy Serock w tym zakresie, co w dalszym efekcie pozwoli na podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału turystycznego gminy.

Efekty

Uczestnicy pozyskają nową wiedzę, wymienią się doświadczeniami z właścicielami odwiedzanych gospodarstw. Polepszy to ich sytuacje na rynku a także pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy  w praktyce.

Realizowana operacja ma przyczynić się do zwiększenia wiedzy uczestników na temat różnicowania prowadzonej działalności rolniczej, co w przyszłości może przyczynić się do zwiększania atrakcyjności indywidualnych gospodarstw rolnych. Ponadto, posiadanie większej wiedzy o możliwościach różnicowania działalności indywidualnych gospodarstw pozwoli w przyszłości rolnikom na zmianę kierunku działalności swojego gospodarstwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ponadto, pozwoli to również indywidualnym gospodarstwom rolnym na bieżące dostosowywanie się do zmieniającego się rynku potrzeb.

Różnicowanie działalności indywidualnych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw agroturystycznych, jak również zwiększanie oferty i atrakcyjności kół gospodyń wiejskich pozwoli na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych aktywności, w efekcie zwiększy atrakcyjność miejscowości w której się ono znajdują, a tym samym całej gminy. Pozwoli to na dodanie kolejnych, ciekawych punktów atrakcyjnych na terenach wiejskich gminy Serock.  Należy zaznaczyć, że efektem realizacji operacji będzie zwiększenie wiedzy właścicieli gospodarstw rolnych oraz gospodarstw agroturystycznych, członków kół gospodyń wiejskich oraz innych osób zaangażowanych w rozwoju terenów wiejskich o możliwość zmiany kierunku prowadzenia własnego gospodarstwa lub podjęcie kolejnego kierunku rozwoju swojej działalności.

Ramowy program operacji:

Dzień I

 • Wyjazd z Serocka
 • Przyjazd/zakwaterowanie gości w hotelu
 • Wizyta w największej w Europie farmie „YOSHIKIGOI”, zajmującej się hodowlą przepięknych karpi Koi
 • Wizyta u Państwa Elżbiety i Piotra Geblerów, zajmujących się produkcją podłoża dla boczniaków
 • Wizyta w Browarze „Turek”, którego produkty posiadają certyfikat: „PRODUKT CERTYFIKOWANY ZIEMI TURA”
 • Kolacja

Dzień II

 • Śniadanie/wykwaterowanie z hotelu
 • Zwiedzanie Inkubatora Kuchennego w Krwonach – omówienie oferty usług oraz warsztaty
 • Zaprezentowanie działalności Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w tym projektu związanego z przywracaniem starych odmian drzew i krzewów oraz projektów w zakresie edukacji zielarskiej, a także certyfikacji i sprzedaży produktów lokalnych
 • Przejazd do Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz tu”
 • Obiad Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz tu”
 • Podsumowanie i zakończenie spotkania – pożegnanie gości
 • Powrót do Serocka

Warunkiem uczestnictwa w operacji jest telefoniczne (22 782 88 39 i 22 782 88 40) lub osobiste (Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, Biuro Obsługi Mieszkańca -stanowisko nr 4) zgłoszenie swojego udziału w operacji.

Szczegółowe informacje na temat operacji dostępne są pod numerem telefonu 22 782 88 39, 22 782 88 40 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 14.

Źródło: Miasto i Gmina Serock