|

Informacja na temat możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1555) Zarząd Województwa zwraca się z ofertą zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy ww. rozporządzenia. W przypadku zamiaru skorzystania z powyższej oferty, proszę o przekazanie informacji pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wzór formularza aneksu jest dostępny na stronie internetowej: mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/nowy-wzor-umowy-do-premii-leader-192 .

W przypadku gdy, zakres w którym Beneficjent zamierza dokonać zmiany umowy będzie powodował istotne zmiany w biznesplanie, konieczne będzie dostarczenie wraz z wnioskiem o aneks ww. dokumentu zaktualizowanego w odpowiednim zakresie np. jeżeli proponowana przez Beneficjenta zmiana umowy będzie dotyczyła zmiany zobowiązań do utworzenia określonej w umowie liczby etatów z dwóch na jeden.

Należy również pamiętać, że złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju albo kryteria wyboru operacji będzie skutkował zawarciem aneksu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona pozytywna opinia organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania. Zmiana umowy nie może mieć wpływu na spełnienie kryteriów w odniesieniu do minimum punktowego określonego w odpowiednim ogłoszeniu o naborze wniosków.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że najistotniejsze proponowane zmiany umowy obejmują:

  • zobowiązanie do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;
  • zobowiązanie, do wykonywania działalności gospodarczej, podlegania ubezpieczeniom, utrzymania miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
  • uchylenie zobowiązania do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 ze zm.), ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
  • warunek określający, że w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pierwszej transzy pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –  Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG.