|

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 lipca 2022 r. podjął uchwałę Nr 1129/334/22 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 2 do 31 maja 2022 r.

W ramach przeprowadzonego w dniach od 02 do 31 maja 2022 r naboru wniosków o przyznanie pomocy wpłynęło 184 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 343 884 588 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz. 1755, z 2016 r. z poźn. zm.), kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy.

Dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wynosi 112 380 252 zł

Pomoc może być przyznana na operacje, które znajdują się na liście i uzyskały co najmniej 8 punktów.