|

[PROW] Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

obrazek dekoracyjny

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2022 r. podjął uchwałę Nr 716/320/22 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego od 18 marca do 19 kwietnia 2022 r.

W ramach przeprowadzonego w dniach od 18 marca do 19 kwietnia 2022 r naboru wniosków o przyznanie pomocy wpłynęło 165 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 527 227 669 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (poz. 1755, z 2016 r. z poźn. zm.), kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy.

Dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” finansowane w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wynosi 172 593 044 zł

Na listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy wprowadza się operacje, które uzyskały co najmniej 12 punktów.