|

Mazowsze dla sołectw 2022 – komunikat nr 2

obrazek dekoracyjny

Sejmik Województwa Mazowieckiego, 26 kwietnia 2022 r., przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022.

Władze województwa mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w programie, pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2022” obejmuje 1172 zadania zgłoszone przez 237 gmin (lista stanowi załącznik do komunikatu).

Wytyczne dotyczące podpisywania umów 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 562/314/22 z 12 kwietnia 2022 r. dokonał akceptacji wzoru Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” (wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy.

 • Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej: Departament) w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy,
 • Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

UWAGA!

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanego dokumentu.

Najważniejsze aspekty zadania

 • Pomoc finansowa w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022” zostanie przekazana Beneficjentowi przez województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego zadania – jako zwrot części kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Beneficjenta,
 • Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez beneficjenta nie wcześniej niż w dniu zawarcia pomiędzy województwem a beneficjentem umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania oraz nie później niż 30 września 2022 r.
 • Zadanie musi zostać zrealizowane tak, aby w całości wypełniony został jego cel, określany każdorazowo przez gminę we wniosku o pomoc finansową,
 • Zmiana przez beneficjenta klasyfikacji budżetowej zadania wymaga aneksowania umowy oraz zmiany planu finansowego zatwierdzanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem sejmiku,
 • Beneficjent może wystąpić do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich o wyrażenie zgody na modyfikację zakresu zadania za pomocą: Systemu ESO–MIAS na platformie Witkac.pl, elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP, adresu e-mailowego: mias.mazowsze@mazovia.pl lub pisemnie na adres Departamentu opisując zakres proponowanej zmiany. Zmiana zakresu bez zgody Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich jest możliwa, ale na własne ryzyko beneficjenta. Jeśli podczas weryfikacji sprawozdania końcowego dokonana modyfikacja zakresu okaże się niezgodna z nazwą i/lub celem zadania – wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne, a pomoc finansowa stosownie pomniejszona.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
 • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
 • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
 • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
 • Piotr Rawa tel. (22) 59-79-239
 • Marzena Rogozińska – kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363.

Pliki do pobrania: