|

Mazowsze dla sołectw 2024 – nabór wniosków

Od 13 do 30 listopada będzie można składać wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 3 października br. uchwałą nr 1622/440/23 przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”. W związku z powyższym, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach tego programu. 

Składanie wniosków

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej będzie trwać od 13 do 30 listopada 2023 r. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

Tak jak w edycjach poprzednich, uprawnione gminy wiejskie i wiejsko-miejskie będą mogły zgłaszać w ramach niniejszego instrumentu zadania, które zostały im wskazane przez sołectwa.

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z 2023 r. 

 • Wnioski mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018–2023.
 • Zwiększeniu uległa kwota pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego z dotychczasowej kwoty 10.000,00 zł do 15.000,00 zł dla jednego sołectwa.
 • Gmina może złożyć maksymalnie dwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach bieżącej edycji, przy jednoczesnym zachowaniu reguły, że każdy z wniosków o przyznanie pomocy finansowej odnosi się do innego zadania.
 • Gmina może połączyć dotacje dla kilku sołectw z terenu gminy na to samo zadanie, z jednoczesnym uwzględnieniem dodatkowych warunków:
  • jeden wniosek o przyznanie pomocy finansowej może obejmować różną liczbę sołectw z terenu danej gminy, ale dwa wnioski przysługujące tej gminie mogą obejmować łącznie nie więcej niż sześć sołectw,
  • w przypadku gdy w realizacji zadania będzie uczestniczyć więcej niż jedno sołectwo pomoc finansowa na dane zadanie ulegnie kumulacji poprzez zwielokrotnienie kwoty 15.000,00 zł. Łączenie zaangażowanych sołectw w realizację jednej inwestycji będzie możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy będzie istniał cel kumulacji pomocy finansowej, a przedmiot zadania będzie służył ogółowi mieszkańców ze wskazanych sołectw.

Szczegółowe wytyczne

Przygotowując wnioski prosimy zwrócić uwagę, na:

 1. Nazwa zadania zgłaszana do dofinansowania musi przedstawiać przedmiot inwestycji i miejscowość której dotyczy, a jednocześnie być zwięzła i krótka. Nie zaleca się stosowania w nazwach zadań szczegółów takich jak: nazwy ulic, numery działek czy informacji dot. zakresu zadania. Województwo może dokonać modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania w przypadku gdy zaproponowana przez beneficjenta nazwa będzie zbyt rozbudowana lub zawierała zbyt szczegółowe informacje.
 2. Wszystkie wskazane przez gminę w nazwie i/lub celu zadania przedmioty, które mają zostać w ramach zadania wykonane, gmina będzie musiała wykonać. UWAGA! Niewykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie i/lub celu zadania przedmiotów, może skutkować utratą całości pomocy finansowej przyznanej na dane zadanie.
 3. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące zadań realizowanych na terenach osiedli zostaną bezwzględnie odrzucone na etapie oceny formalnej.
 4. Gminy w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. własność prywatna), o ile będą służyć użyteczności publicznej, a także zakupione wyposażenie udostępnione zostanie nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności. W przypadku realizacji zadania na nieruchomości nie stanowiącej własności gminy, potwierdzenie przez gminę prawa do użytkowania (w celu realizacji zadania) tej nieruchomości będzie wymagane na etapie sprawozdania końcowego.
 5. W przypadku gdy dane zadanie realizowane będzie przez więcej niż jedno sołectwo to do wniosku wymagane będą stosowne załączniki pochodzące od wszystkich sołectw zaangażowanych w realizację tego zadania.
 6. Zachowana zostaje reguła, że sołectwa, które będą partycypować w „Mazowsze dla sołectw 2024” nie będą mogły korzystać ze wsparcia w kolejnych edycjach programu.

Dokumenty

Zasady udzielania pomocy finansowej, w tym zasady naboru w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024” określa załącznik do uchwały nr 1622/440/23

Dodatkowe informacje

W przypadku wątpliwości dotyczących zasad instrumentu „Mazowsze dla sołectw 2024” prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Marcin Cebula, tel.: 22-59-79-284,
 • Marta Król, tel.: 22-59-79-249,
 • Kamil Kozłowski, tel.: 22-59-79-131,
 • Paulina Szpakowska, tel.: 22-59-79-307,
 • Piotr Rawa tel.: 22-59-79-239.