|

MIR zaprasza na wyjazd studyjny

W związku z realizacją operacji pt. „Kreowanie rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych” Mazowiecka Izba Rolnicza zaprasza na wyjazd studyjny w dniach 12 - 14 października 2022 r.

Zaproszenie kierowane jest do:

 • rolników i producentów rolnych z województwa mazowieckiego, zainteresowanych rozwojem lokalnego rynku, promocją regionu przez produkty lokalne, sprzedażą swoich produktów w systemie krótkich łańcuchów dostaw, poszukujących nowych innowacyjnych rozwiązań oraz przedsięwzięć powodujących zwiększenie dochodowości i rentowności gospodarstw, które mogliby wdrożyć w swoich gospodarstwach; ceniących sobie wymianę doświadczeń, zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich;
 • doradców rolniczych z województwa mazowieckiego, współpracujących z rolnikami przy organizacji sprzedaży produktów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw;
 • przedstawicieli LGD zainteresowanych wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promowaniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promowaniem regionu przez lokalne produkty.

Ramowy program wyjazdu:

Dzień 1

 • wyjazd grupy z Parzniewa o godz. 5.30;
 • przyjazd grupy do Sandomierza, zakwaterowanie w hotelu;
 • spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Promocji Przedsiębiorczości (OPP);
 • obiad;
 • przejazd na teren gminy Obrazów, którą wyróżnia wzorowa współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi;
 • spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego, przedsiębiorcami i stowarzyszeniami: Sandomierski Szlak Jabłkowy, Szlak kulinarny „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, Stowarzyszeniem „AKT” /Akademia Kobiet Twórczych/ i innymi w tym KGW z terenu tej gminy;
 • zwiedzanie izby tradycji sadowniczych oraz projektów realizowanych przy wsparciu OPP, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 • spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym leżącym na szlaku turystycznym i kulinarnym, współpracującym z inkubatorem przetwórczym;
 • kolacja oparta o lokalne produkty i potrawy;
 • nocleg.

Dzień 2

 • śniadanie;
 • wyjazd do Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach;
 • zapoznanie uczestników z genezą i ideą utworzenia inkubatora przetwórczego, opartego na partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym i zasadami funkcjonowania oraz wymogami i standardami określonymi przepisami dla tego typu obiektów;
 • poznanie formy korzystania z inkubatora przez potencjalnych użytkowników oraz zasad promocji usług i wyrobów;
 • zwiedzanie obiektu inkubatora i zapoznanie się z jego wyposażeniem;
 • zajęcia warsztatowe, udział uczestników w pełnym procesie produkcji dżemu lub innego produktu (np. tłoczenie soku);
 • spotkanie z rolnikiem uczestniczącym w Rolniczym Handlu Detalicznym korzystającym z usług inkubatora przetwórczego;
 • wykład: Krótkie łańcuchy dostaw – forma rozwoju lokalnych producentów żywności;
 • obiad w Dworze Dwikozy, który aktywnie uczestniczy w lokalnych inicjatywach i przedsięwzięciach sprzyjających rozwojowi turystyki i innych lokalnych wydarzeń;
 • wizyty u beneficjentów projektów realizowanych przez OPP tj. Sandomierski Szlak Jabłkowy, Sandomierski Szlak Winiarski;
 • wizyta w winnicy (zwiedzanie, degustacja win i serów) oraz w Izbie pamięci Zawiszy Czarnego w Garbowie lub w Izbie tradycji prowadzonej przez MGOK Zawichoście;
 • powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 3

 • śniadanie;
 • wizyta w Spiżarni Sandomierskiej;
 • wyjazd z Sandomierza;
 • Opatów - warsztaty z wytwarzania produktu lokalnego – krówka opatowska;
 • obiad;
 • podsumowanie wizyty, dyskusja i ocena;
 • wyjazd w drogę powrotną.

Uczestnictwo w wyjeździe jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca zbiórki (Parzniew, ul. Wolności 2, 05-804 Pruszków).

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o zgłaszanie się w terminie do 29.09.2022 r. pocztą elektroniczną na adres: agorska@mir.pl z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, określenia: rolnik, doradca rolniczy lub przedstawiciel LGD oraz klauzulą: Zgodnie z  europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Mazowiecką Izbę Rolniczą do celów: uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pt. „Kreowanie rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych”.

Ilość miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu zostaną powiadomione przez Organizatora wyjazdu o zakwalifikowaniu.

Źródło: MIR