|

Nabór wniosków na „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że od 8 do 25 kwietnia 2024 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Beneficjenci programu

O pomoc na operację może ubiegać się:

  1. Gmina na operację w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących. Przewidywana wartość środków w ramach aktualnie dostępnego limitu środków dla województwa mazowieckiego wynosi 20,3 mln zł.

Źródło dofinansowania

Wysokość refundacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach ogłoszonego naboru wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Składanie wniosków

Termin składania wniosków: od 8 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
oraz ul. Jagiellońska 26,03-719 Warszawa

Wnioski składa się WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE – w formie pisemnej
(o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data oraz godzina jego złożenia w miejscu składania wniosków).

Punkt podawczy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00.

Dodatkowe informacje

Formularze wniosków dostępne są w zakładce PROW 2014-2020 oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

INSTRUKTAŻ - PREZENTACJA

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 59 79 621 oraz 22 59 79 167


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ogłoszenie opracowane przez Departament  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.