|

Nabór wniosków partnerskich na 2023 rok zakończony!

obrazek dekoracyjny

W wyznaczonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi terminie wpłynęło do nas 53 propozycje (w roku ubiegłym 50).

Przypomnijmy, że Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim dysponuje na rok przyszły limitem 1.400.000 zł (czyli o 300.000 zł więcej niż w kończącym się roku 2022). Wkrótce przystąpimy zatem do oceny wniosków partnerskich wierząc, że do realizacji w 2023 roku zakwalifikuje się nieco więcej operacji niż rok wcześniej.

Wpłynęły do nas 53 wnioski na łączną sumę dofinansowania blisko 2.900.000 zł (czyli ponad dwukrotność możliwości finansowych). Najwięcej propozycji (15) złożył Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 14 operacji zaproponowały Lokalne Grupy Działania (tu rekordzistą okazała się Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju4 wnioski), a 12 samorządy gminne lub powiatowe. Wśród wnioskodawców mamy w tym roku m.in. dwie fundacje, trzy stowarzyszenia, instytut naukowy, grupę producencką, spółdzielnię czy konsorcjum.

Z działań KSOW najbardziej popularne w naborze na rok 2023 okazało się działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, gdzie odnotowaliśmy aż 24 wnioski. Tu wnioskodawcy zdecydowanie przebili możliwy limit środków i już dziś wiemy, że nie wszystkie operacje znajdą się na liście do dofinansowania (limit 700.000 zł). 14 wniosków złożono z kolei w działaniu 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie (limit 200.000 zł), a 10 w działaniu 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (limit 400.000 zł).

W sposobach realizacji działań najczęściej wymieniano w tym naborze „krajowy wyjazd studyjny” oraz „szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie”.

Najbliższe tygodnie to wstępna ocena wniosków, ewentualne uzupełnienia/korekty i stworzenie listy rankingowej operacji do realizacji w 2023 roku.