|

[LEADER] Nowy wzór formularza aneksu "COVID" do umowy o przyznaniu pomocy - 19.2_INNE_WŁASNE

 

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Samorząd Województwa przekazuje do wiadomości wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Do pobrania załącznik:

  1. Aneks 19.2 Inne – Własne COVID